16 Aralık 2009

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Şartlı Uzman Alım İlanı

T.C. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

ŞARTLI UZMAN SEÇME SINAVI İLANI

I – UZMAN KADROLARI İÇİN AÇIK BULUNAN VE ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR:

5818 Sayılı Kanunla değişik, 5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/2 maddesi hükümlerine göre Koordinatörlüklere AÇIKTAN ATAMA şeklinde;

A- Kurumun Merkez teşkilatında (Ankara) görevlendirilmek üzere, lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının mezunları arasından;

BAŞVURU KODU MESLEK GRUPLARI KONTENJAN ÜNVAN
M1 İktisat, İşletme, Maliye, Ekonometri ve/veya Ekonomi bölümleri arasından 2 Uzman
M2 Su Ürünleri Mühendisliği ve/veya Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümleri arasından 2 Uzman

Toplam 4 Uzman

B- Kurumun Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van ve Yozgat İllerindeki mevcut taşra teşkilatı olan İl Koordinatörlüklerinde görevlendirilmek üzere, lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının mezunları arasından;

BAŞVURU KODU MESLEK GRUPLARI KONTENJAN ÜNVAN
U1 İktisat, İşletme, Maliye, Ekonometri ve/veya Ekonomi bölümleri arasından 37 Uzman
U2 Gıda Mühendisliği 13 Uzman
U3 Veterinerlik 17 Uzman
U4 Su Ürünleri Mühendisliği ve/veya Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümleri arasından 8 Uzman
U5 Ziraat Mühendisliği 28 Uzman
U6 İnşaat Mühendisliği 24 Uzman
U7 Makine Mühendisliği 7 Uzman

134 Uzman,

BAŞVURU KODU MESLEK GRUPLARI KONTENJAN ÜNVAN
U11 İktisat, İşletme, Maliye, Ekonometri ve/veya Ekonomi bölümleri arasından 13 Uzman
U12 Gıda Mühendisliği 9 Uzman
U13 Veterinerlik 3 Uzman
U14 Su Ürünleri Mühendisliği ve/veya Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümleri arasından 2 Uzman
U15 Ziraat Mühendisliği 2 Uzman
U16 İnşaat Mühendisliği 5 Uzman
U17 Makine Mühendisliği 5 Uzman
U18 Bilgisayar Mühendisliği 2 Uzman
U19 Elektrik Mühendisliği 4 Uzman
U20 Çevre Mühendisliği 3 Uzman
U21 Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 2 Uzman

50 Uzman, (Bu 50 pozisyon için atamalar gerçekleştirildikten sonra ilgililer, akreditasyon hazırlıkları kapsamında Kurum merkezindeki çalışmalara katkıda bulunmak üzere geçici görevle merkezde (Ankara’da) görevlendirilecektir. Personel yönetmeliğinde, personel hareketlerine ilişkin düzenleme gerçekleştirildikten sonra da ilgililerin atamaları Kurum Merkezine yapılacaktır.)

olmak üzere İl Koordinatörlüklerinde görevlendirilecek 184 (134+50) Uzman pozisyonu için Yazılı Seçme Sınavı yapılacaktır.

Bu sınavda İl Koordinatörlüklerinde görevlendirmek için (184 uzman pozisyonu) şartlı personel seçme sınavına çıkılmaktadır. Şartlı sınav akreditasyonla ilgili çalışmaları hızlandırmak için gerçekleştirilmektedir. Burada ilan edilen 184 kadro için Maliye Bakanlığından vize istenmiş olup, vize alındığı taktirde atamalar gerçekleştirilecektir. Adaylar bu durumu bilerek başvurularını yapacaklardır.

Sınava başvuran adaylar vize alınamaması durumunda atanamayacaklarını ve bu konuda hiçbir hak iddia edemeyeceklerini baştan kabul etmiş sayılırlar.

II- SEÇME SINAVINA KATILACAK PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR:

A) GENEL ŞARTLAR:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4- Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

(Kurumumuzdan askerlik yükümlülüğünü yerine getirmek için ayrılan personelin, “personel yönetmeliğimizin” 25. Maddesi ile düzenlenen 6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararının ilgili hükümleri gereğince iş akitleri kendiliğinden fesih olur.)

5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6- Görevini devamlı yapmasına engel hastalığı bulunmamak,

şartlarını taşıması gerekir.

B) ÖZEL ŞARTLAR:

16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı resmi gazetede yayınlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinin 7/2 maddesi uyarınca açıktan atanmak üzere başvuruda bulunacak adayların;

Uzman pozisyonları için açıktan atama yoluyla başvuracakların, 2008 yılında ÖSYM’ce yapılan 2008-KPSS (Lisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavı “KPSSP3” puan türünden asgari 75 (yetmişbeş) puan almış olmaları,

Ayrıca, Kurum merkezinde atanarak veya geçici görevle çalışmak üzere başvuracak (Başvuru kodu M1, M2, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U19, U20,U21 olan pozisyonlara müracaat edecek) adayların, İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde ÖSYM’ce yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında D (60 (altmış) ve üstü düzeyi veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmaları,

gerekmektedir.

III- BAŞVURU MERCİİ, BAŞVURU TARİHLERİ, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Başvuruda bulunacak adaylar, 04.01.2010 tarihinden itibaren Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinden temin edecekleri “Aday Bilgi Formunu” doldurup Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) adresindeki web sitesi üzerinden elektronik olarak kuruma gönderebileceklerdir.

Başvurular ise 06.01.2010 tarihinde başlayacak olup, 08.01.2010 tarihine kadar (bu tarih dahil) devam edecektir. Aşağıda sayılan “BAŞVURUDA İSTENEN BELGELERİ” eksiksiz olarak, elden (şahsen veya bir yakını tarafından) Kurumun (Turan Güneş Bulvarı No:68 Çankaya/Ankara) adresine, 06.01.2010 tarihinden (ilk başvuru tarihi) en geç 08.01.2010 (son başvuru tarihi) tarihi saat 17.00’e kadar ulaştırmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

IV-BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Tüm adaylar, Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinden temin ederek dolduracakları Aday Bilgi Formunda “Başvuru Kodu” üzerinden müracaatlarını yapacaklar daha sonra başvuru tarihleri arasında istenen belgeleri Kuruma teslim edeceklerdir.

Başvuracak adaylar dolduracakları imzalı “Aday Bilgi Formu” ile birlikte aşağıdaki belgelerin asıllarını ibraz veya tasdikli örneklerini teslim etmeleri gerekmektedir:

Başvuruda istenen belgeler:

a) Öğrenim diploması ya da mezuniyet belgesi sureti (Fotokopi ise aslının ibrazı zorunludur),

b) Son altı ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf,

c) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (aslının ibrazı zorunludur),

d) Adli Sicil kaydı belgesi

e) Özgeçmiş, Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinde örneği verilmiş forma uygun şekilde doldurulacaktır.

f) KPSSP3 Sonuç Belgesi (2008 yılı için)

g) Askerlik Durumu ile İlgili Belge

h) Elektronik olarak gönderilen Aday Bilgi Formunun çıktısı

ı) Yabancı dil düzeyini gösterir belge (Başvuru kodu M1, M2, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U19, U20, U21 olan pozisyonlara müracaat edecek adaylar için)

V-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI

Personel Yönetmeliği’nin 7/2 maddesi uyarınca açıktan atanma yoluyla istihdam edilecek olan adaylarda, KPSSP3 puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, Kurum, duyurulan boş pozisyon sayısının üç katı kadar adayı yazılı yarışma sınavına çağırabilir. Ancak bu sıralamada son aday ile aynı puana sahip tüm adaylar sınava alınır.

İlan edilen pozisyonlara meslek grubu itibariyle yeterli sınav başvurusu gelmemesi durumunda Kurum, bu sınav ilanı dâhilinde yapılacak başvuruları esas almak kaydıyla, ilanda yer alan diğer meslek ve meslek gruplarına ilişkin başvurular içinden adayları sınava çağırabilir. Tercih edilecek meslek/meslek gurubu tercihini Kurum belirleyecektir.

Kuruma yapılan başvurular, Sınav Kurulunca değerlendirildikten sonra yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, 11.01.2010 tarihinde Kurumun ilan panosunda ve Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir. Yarışma sınavına kabul edilecek adaylara Kurum şahsen veya telefonla ayrıca bildirim yapmakla mükellef değildir.

Söz konusu ilanda isimleri bulunan adaylar (yazılı sınava girmeye hak kazananlar), 11.01.2010-12.01.2010 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASININ herhangi bir şubesinden, ‘Kurum Tahsilatları Menüsünden’ 156-Kurum Sınavı 01-Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Alım Sınavı İşlemi üzerinden T.C Kimlik Numaralarını kesinlikle doğru bildirmek suretiyle 40 (Kırk) TL sınav ücreti yatıracaklardır. Bu hesap dışında yatırılan sınav ücretleri dikkate alınmayacaktır. Adayların, sınavla ilgili bütün işlemlerinin TC kimlik numaraları üzerinden yapılacak olması sebebiyle TC kimlik numaralarının banka dekontunda doğru bir şekilde yazıldığından emin olmaları gerekmektedir. TC Kimlik Numaralarında yapılacak hatanın sorumluluğu adaya ait olacaktır.

Sınav ücretini belirtilen tarihlerde yatırmayanlar kesinlikle yarışma sınavına alınmayacaktır. Ayrıca sınav ücretini yatırmakla beraber sınava girmeyen adaylara ve sınavı kazanamayan adaylara sınav ücreti iade edilmeyecektir. Bununla beraber her ne sebeple olursa olsun sınav iptali, benzeri durumlar veya kadro vizesi alınamaması durumlarında hiçbir adaya sınav ücreti iade edilmez.

Söz konusu ilanda isimleri bulunan adaylar, Sınav Giriş Belgelerini Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinden 15.01.2010- 16.01.2010 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) çıktı almak suretiyle temin edeceklerdir. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.

Adaylar sınavda, Sınav Giriş Belgesi ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport belgelerinden en az birini ibraz etmek zorundadırlar. Adayların yanlarında getirecekleri kimlik belgesinde T.C Kimlik Numarasının yazması zorunludur. Kimlik belgesinde T.C Kimlik Numarası bulunmayan adaylar yazılı sınava kesinlikle alınmayacaktır.

VI- YARIŞMA SINAVININ ŞEKLİ, İÇERİĞİ, YERİ VE ZAMANI

Seçme sınavı çoktan seçmeli test usulü ile tek aşamalı olarak yapılacaktır. Çoktan seçmeli olarak yapılacak olan sınav konusu ve soru sayısı aşağıda belirtilmiştir.

Sınav başarı notu, yazılı sınav sonucudur. Yazılı sınavda 80 soru sorulacak ve her bir sorunun doğru cevabı 1,25 puan olacaktır. Yanlış cevaplanan sorular değerlendirmeye alınmayacaktır (Belli bir yanlış cevap sayısı, doğru verilen cevapları etkilemeyecektir). Sınav sonunda soru iptali halinde, her adaya iptal edilen her bir soru için 1.25 tam puan verilecektir.

(Uzman Alımı İçin Soru Ağırlıkları)

- IPARD PROGRAMI 60 (Altmış) Soru

- Genel Kültür (20 Soru)

o Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

o Türkiye Coğrafyası

o Temel Vatandaşlık Bilgisi

o Türk Kültür ve Medeniyetleri

o Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik Konular

Sınav, Hacettepe Üniversitesi yerleşkesinde 17.01.2010 tarihinde saat 10.30 da yapılacaktır.

Sınavda 80 soru sorulacak olup, Sınav Süresi 90 dakikadır.

VII- SEÇME SINAVI VE DEĞERLENDİRME ESASLARI

Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, her meslek / meslek grubu için belirlenmiş olan kontenjan kadar aday yazılı yarışma sınavını kazanmış sayılır. Sınavda yetmiş ve yetmişin üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

İlanda bulunan meslek / meslek grupları itibariyle belirlenmiş olan kontenjanların en son sırasında yer alan ve yazılı sınav puanları eşit olan adaylar arasından;

Personel Yönetmeliği’nin 7/2 maddesi uyarınca açıktan atama yoluyla istihdam edilecek olan adayların arasından, başvurduğu pozisyona göre KPSSP3 Puanı yüksek olan aday yarışma sınavını kazanmış olacaktır. KPSSP3 puanının da eşit olması halinde ise noter huzurunda yapılacak kura ile kazananlar belirlenecektir.

Sınav Kurulu sınav sonucunda, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirler.

Yazılı sınavda 70 (Yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak diğer meslek / meslek gruplarında doldurulamayan kadroların doldurulmasında herhangi bir hak teşkil etmez. Yazılı sınav sonunda oluşabilecek kadro boşlukları, bu sınavda ilan edilen diğer meslek / meslek gruplarından doldurulabilir. Burada ikamede kullanılan meslek / meslek gruplarında asgari 70 (Yetmiş) puan üzerinden en yüksek puan esası gözetilecektir. Boş kalan kadro için, hangi meslek / meslek gruplarından ikame yapılacağına Sınav Kurulu tarafından karar verilecektir.

Sınavı kazanan adaylar arasından Kurum ihtiyacı doğrultusunda en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere atamaları gerçekleştirilir. (Başvuruda bulunan aday bu hususu peşinen kabul ve taahhüt eder.)

Kurum, adaylardan tercihlerini alarak İl Koordinatörlüklerine atamaları gerçekleştirecektir. İl Koordinatörlükleri için atanan adaylardan 50 adedi atamaları yapıldıktan sonra akreditasyon hazırlıkları kapsamında Kurum merkezindeki çalışmalara katkıda bulunmak üzere geçici görevle merkezde görevlendirilecektir. Kurum, İl Koordinatörlüklerindeki norm kadro uygulaması kapsamında adayı tercih etmediği bir il’e atayabilir (Başvuruda bulunan aday bu hususu peşinen kabul eder).

Gerek görüldüğü takdirde adaylara görevlendirildikleri il ile ilgili becayiş yapma hakkı tanınabilir.

Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav sonucu Kurumun ilan panosu ve (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir. Sınavı kazananların, işlemlerinin yapılabilmesi için sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç 20 gün içerisinde Kuruma müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yapılan başlama çağrısına rağmen, Kurum tarafından kabul edilebilir bir belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler dışında, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yirmi gün içerisinde müracaat etmeyenlerin ve her halükarda 3 ay içerisinde göreve başlamayanların ataması yapılmaz. Postadaki gecikmeden Kurum sorumlu değildir. Kazanan personelin Kurumun veya Bakanlığın internet sitesinde ilanı, aynı zamanda tebligat niteliği taşır.

Bu ilanda yer almayan hususlarda, 16.04.2008 tarihli ve 26849 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği” esas alınacaktır.

İlanen duyurulur.--
Yeni İç Giyim Adresiniz
http://www.sivas.mlm-future.com/shop.php?lang=tr&cms_nav_id=147
---------------------------------------------------------------------------------
Alemin Portalı
Tüm Alem Burada
http://aleminportali.com
------------------------------------------
İlan Grubu
http://groups.google.com.tr/group/ilangrubu/subscribe?hl=tr

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar

Blog Widget by LinkWithin

İslam İlmihali