31 Aralık 2009

İşte 2010 vergileri ve vergi cezaları

Maliye Bakanlığının ''Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği'' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, bu yıl için 31,10 lira olarak uygulanan maktu vergi tutarı, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren 31,78 lira olarak alınacak.

GELİR VERGİSİNE TABİ GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ
Gelir Vergisi'nin 103. maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife;

- 8 bin 800 TL'ye kadar olan gelirden yüzde 15,
- 22 bin TL'nin 8 bin 800 TL'si için bin 320 TL, fazlası için yüzde 20,
- 50 bin TL'nin 22 bin TL'si için 3 bin 960 TL, fazlası için yüzde 27,
- 50 bin TL'den fazlasının 50 bin TL'si için 11 bin 520 TL, fazlası için yüzde 35 olarak yeniden belirlendi.

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNE DE ZAM
Yeni yılda ödenecek çevre temizlik vergisi tutarları belirlendi. Çevre Temizlik Vergisi, konutlarda su tüketim miktarı esas alınarak, büyükşehir belediyelerinde metre küp başına 20 kuruş, diğer belediyelerde ise 16 kuruş olarak hesaplanacak.

İşyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar için ise vergi, büyükşehirlerde bina grupları ve derecelere göre 20-2.375 TL, diğer belediyelerde ise 16-1.900 TL arasında uygulanacak.

Büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelere göre yüzde 25 daha fazla uygulanıyor. Buna göre, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için büyükşehir belediyelerinde esas alınacak tarife şöyle:  

Bina Grupları  1.Derece 2.Derece 3.Derece 4.Derece 5.Derece

                                  (TL)
-------------  -------- -------- -------- -------- --------

1. Grup          2.375    1.875   1.500    1.212     987

2. Grup          1.500    1.125     875      712     600

3. Grup            987      750     600      487     375

4. Grup            487      375     287      237     187

5. Grup            287      237     162      150     121

6. Grup            150      121      85       68      50

7. Grup             50       41      28       25      20

Öte yandan, büyükşehir belediye sınırlarında bulunanlar hariç, kalkınmada öncelikli yörelerde ve nüfusu 5 binden az belediyelerde, konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, yüzde 50 indirimli uygulanacak.

Buna göre, Kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5 binden az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metre küp başına 8 kuruş olarak hesaplanacak.

KİRA VE ARIZİ KAZANÇLARA İLİŞKİN VERGİLEME
Maliye Bakanlığı 2010 yılına ilişkin mesken kira gelirlerine uygulanacak istisna tutarını değiştirmedi ve 2009 yılında olduğu gibi yine 2 bin 600 TL olarak belirledi.

Hizmet erbabına iş yeri veya iş yerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna da bu yıl olduğu gibi 2010 yılında da 10 TL olacak.

2010'daki sakatlık indirim tutarları da birinci derece sakatlar için 670 TL'den 680 TL'ye yükseldi. İndirim ikinci derece sakatlar için bu yıl olduğu gibi 330 lira, üçüncü derece sakatlar için de 160 lira olarak uygulanacak.

DEĞER ARTIŞI VE KİRA BEDELLERİ
Basit usulü tabi olmanın genel şartlarından olan iş yeri kira bedeline ilişkin tutarlar da bu yıl olduğu gibi uygulanacak. Buna göre, basit usulde iş yerine ilişkin yıllık kira bedeli toplamı, 2010 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde 4 bin 300 TL, diğer yerlerde 3 bin TL olacak.

Basit usule tabi olmanın özel şartlarını belirleyen hadler de yeniden değerleme oranı kadar artacak ve ilgili bentler için 30 bin TL, 60 bin TL ve 90 bin TL olarak uygulanacak.

2010'da değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı 7 bin 700 TL, arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı da 18 bin TL olarak tespit edildi.

Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı bin 90 TL'ye çıkarıldı.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ZAM ORANLARI
Bu yılın başında yeniden değerleme oranı çerçevesinde yüzde 12 oranında zamlanan motorlu taşıtlar vergisi (MTV), damga vergisi, çevre temizlik vergisi, harçlar, trafik ve vergi cezaları, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren yüzde 2,2 oranında artacak. Bu durumda 1-3 yaş grubunda yeralan ve motor silindir hacmi 1300 cm3'e kadar olan otomobillerin halen 393 lira olan motorlu taşıtlar vergisi, yılbaşında 401,6 liraya çıkacak.

Motor silindir hacmi 1301 cm3 ile 1600 cm3 arasındaki otomobillerin vergisi de 628 liradan 641,8 liraya yükselecek. Motor silindir hacmi 4001 cm3 ve üstünde otomobili bulunanlar ise yeni yılda 14 bin 220 lira yerine 14 bin 532,8 lira vergi verecek. Böylece 1-3 yaş grubunda otomobili olanlar yeni yılda 8,6 lira ile 312,8 lira arasında daha fazla motorlu taşıt vergisi ödeyecek. 1-6 yaş grubunda ve koltuk sayısı en az 46 olan otobüslerin 1.893 lira olan yıllık vergisi 1 Ocak'ta 1.934,6 liraya çıkarken, 10 bin 1 ile 20 bin kg arasında ağırlığa sahip kamyon sahiplerinden de yeni yılda 1.703 lira yerine 1.740,5 lira MTV alınacak.

VERGİ VE TRAFİK CEZALARI
Vergi cezaları ile trafik para cezaları da yeniden değerleme oranı çerçevesinde yılbaşında artacak. Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu vermeme ve almamanın cezası 3,5 lira artışla 163,5 liraya çıkacak. En az ceza haddi de, damga vergisinde 7,8 lira, diğer vergilerde ise 16,35 lira olarak uygulanacak. Trafik para cezalarının da aynı oranda artmasıyla birlikte en düşük trafik para cezası 62,3 liraya, en yüksek ceza da 14 bin 522,6 liraya yükselecek. Kırmızı ışıkta geçenler ile hız limitini yüzde 30'a kadar aşanlar yeni yılda 128 lira yerine 130,8 lira, hız limitini yüzde 30'un üzerinde aşanlar ise 265 lira yerine 270,8 lira trafik cezası ödeyecek.

DİĞER VERGİ VE HARÇLARDA DURUM
Damga vergisindeki maktu tutarların yeniden değerleme oranı kadar arttırılması durumunda da yıllık gelir vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 25,95 lira olacak. Bu miktar, makbuz senetlerinde 5,5 lira, bilançolarda da 20 lira şeklinde uygulanacak. Harçların da aynı oranda zam görmesiyle birlikte 1 yıllık pasaport harcı yeni yılda 163,8 liradan 167,4 liraya çıkacak. Silah taşıma vesikası bulunanlar her yıl için 403,6 lira harç ödeyecek, silah bulundurma vesika harcı da 631,7 liradan 645,6 liraya yükselecek.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ % 2,2 ORANINDA ARTIYOR
Veraset ve intikal vergisinde yer alan istisna tutarları, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yüzde 2,2 artırıldı.

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre, evlatlıklar dahil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde halen 107 bin 607 lira olan istisna miktarı, yeni yılda 109 bin 971 lira olarak uygulanacak.

Füruğ (çocuk ve torunlar) bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesindeki 215 bin 336 liralık istisna da 220 bin 73 liraya çıkacak.

İvazsız (karşılıksız) suretle meydana gelen intikaller ile para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerdeki istisna da 2 bin 481 TL'den 2 bin 535 TL'ye yükselecek.

VERGİ DİLİMLERİ
Veraset ve intikal vergisinde matrah dilimlerini de 1 Ocak 2010 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden düzenleyen tebliğ uyarınca, veraset yolu ya da ivazsız surette meydana gelen intikallerde şu tarife geçerli olacak:

Matrah                        Veraset yoluyla intikallerde  İvazsız İntikallerde

.                               vergi oranı (yüzde)         vergi oranı (yüzde)
------------------------------  -----------------           ---------------------

İlk          160 bin TL için             1                          10

Sonra gelen  350 bin TL için             3                          15

Sonra gelen  770 bin TL için             5                          20

Sonra gelen  1 milyon 500 bin TL için    7                          25

Matrahın     2 milyon 780 bin TL'yi           

aşan bölümü için                        10                          30

MENKUL SERMAYE İRATLARI
Tebliğde 2009 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında dikkate alınacak indirim oranı da belirlendi.

Buna göre, 2009 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 2,2 olarak ilanından sonra, bu dönemde devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı da yüzde 13,15 olarak saptandı.

Bu çerçevede menkul sermaye iratlarına, 2009 yılı gelirlerine uygulanacak indirim oranı yüzde 16,7 oldu.

Tebliğ uyarınca 2009 yılında takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanununda sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler de indirim oranı uygulanmak suretiyle beyan edilecek.

Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında indirim oranı uygulanmayacak. Ayrıca, ticari işletmelere dahil kazanç ve iratlar için indirim oranı uygulanması da söz konusu olmayacak.

1 OCAK 2006'DAN ÖNCE İHRAÇ EDİLEN TAHVİL VE BONOLAR
Tebliğde, Gelir Vergisi Kanunun 59'uncu madde hükmü ile 31 Aralık 2007 tarihine kadar, 26 Temmuz 2001-31 Aralık 2005 tarihleri arasında ihraç edilen devlet tahvilleri ve Hazine bonolarının faiz gelirleri ve elden çıkarılmasından sağlanan diğer kazanç toplamının 2001 yılında 50 milyar lirası, 2002 ve izleyen yıllarda bu tutarın veya artırılmış tutarın her yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması ile bulunacak tutarın gelir vergisinden istisna edildiği hatırlatıldı.

Buna göre, 1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlere ilişkin istisna uygulaması 31 Aralık 2007 tarihinde son bulduğundan, söz konusu menkul kıymetlerden 2009 takvim yılında elde edilen faiz gelirleri ile alım-satım kazançlarıyla ilgili olarak 59'uncu maddede yer alan istisnalar uygulanmayacak.

2010 YILI VERGİ CEZALARI...
Vergi Usul Kanununda yer alan ve 1 Ocak 2010 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak olan vergi had ve miktarlar belirlendi.

Maliye Bakanlığının  ''Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'' Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre; fatura, gider pusulası, müstahsil ve serbest meslek makbuzu verilmemesi ve alınmamasının cezası 2009'da olduğu gibi yeni yılda da 160 lira olarak uygulanacak.

En az ceza haddi damga vergisinde 7,60 liradan 7,70 liraya çıkacak, diğer vergiler de ise yine 16 TL olarak uygulanacak.

2010'da fatura kullanma mecburiyetindeki limit 670 TL'den 680 TL'ye çıkarken, tahakkuktan vazgeçme limiti de 17,90 TL yerine 18 TL olarak belirlendi.

Yeni yılda sermaye şirketlerinin 1. derece usulsüzlük cezası 90, birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabında 57, ikinci sınıf tüccarda ise 28 TL olacak.

Muhtarların karne tasdiki sırasında aldıkları harç tutarı da değişmeyerek 1,80 TL olacak.

Yeni yılda defter tutma hadlerinde de değişiklikler olacak. Buna göre, bilanço hesabı esasına göre defter tutmada, 119 bin olan alış tutarı 2010'da 120 bin TL, 168 bin TL olan satış tutarı da 170 bin TL olarak uygulanacak.  

ÇEŞİTLİ HAD VE CEZALARDA DURUM
Kanun çerçevesinde 2010 yılı için yılbaşından itibaren uygulamaya girecek çeşitli had ve tutarlar şöyle:

-İlanın şekli:

.İlanın vergi dairesinde yapılması 1.500 TL,

.İlanın vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha

fazla gazetede yapılması  1.500-150.000 TL,

-Tahakkuktan vazgeçme 18 TL,

-Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

.Yıllık alış tutarı 120.000 TL,

.Yıllık satış tutarı 170.000 TL,

.Yıllık gayrisafi iş hasılatı 68.000 TL,

.İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 120.000 TL,

-Fatura kullanma mecburiyeti 680 TL,

-Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç 1,80 TL,

-Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştamallıklar 680 TL,

CEZALAR
-En az ceza haddi:

.Damga vergisinde 7,70 TL,

.Diğer vergilerde 16 TL,

-Usulsüzlük dereceleri ve cezaları:

-Birinci derece usulsüzlükler

.Sermaye şirketleri 90 TL,

.Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 57 TL,

.İkinci sınıf tüccar 28 TL,

.Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 14 TL,

.Kazancı basit usulde tespit edilenler 7,70 TL,

.Gelir vergisinden muaf esnaf 3,50 TL,

 -İkinci derece usulsüzlükler:

.Sermaye şirketleri 50 TL,

.Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 28 TL,

.İkinci sınıf tüccar 14 TL,

.Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 7,70 TL,

.Kazancı basit usulde tespit edilenler 3,50 TL,

.Gelir vergisinden muaf esnaf 2 TL,

-Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması 160 TL,

-Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 77.000 TL,

-Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 160 TL,

-Her bir belge nev'ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 7.700 TL,

-Her bir belge nev'ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 77.000 TL,

-Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin, bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 160 TL,

-Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması 3.500 TL,

-Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 190 TL,

-Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 570 TL,

-4358 sayılı kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 770 TL,

-127. maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 570 TL,

-Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

1. sınıf tüccar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.000 TL,

2. sınıf tüccar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 500 TL,

3. yukarda yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 250 TL

--
Yeni İç Giyim Adresiniz
http://www.sivas.mlm-future.com/shop.php?lang=tr&cms_nav_id=147
---------------------------------------------------------------------------------
Alemin Portalı
Tüm Alem Burada
http://aleminportali.com
------------------------------------------
İlan Grubu
http://groups.google.com.tr/group/ilangrubu/subscribe?hl=tr

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar

Blog Widget by LinkWithin

İslam İlmihali