02 Şubat 2010

Serbest Ziraat Mühendisliği Hizmetleri 2010 Yılı Asgari Ücret Tarifesi

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası  Serbest Ziraat Mühendisliği Hizmetleri  2010 Yılı Asgari Ücret Tarifesi
Güncellenme Zamanı: 30.12.2008 15:21:26

  

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ 2010 YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Birinci Bölüm

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1 - Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Serbest Mühendislik Hizmetleri Asgari Ücret Tarifesi, ZMO‘ya üye Ziraat Mühendisleri, Su Ürünleri Mühendisleri, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri ve Tütün Teknolojisi Mühendislerinin yerine getireceği serbest ziraat mühendisliği (SZM) hizmetlerinde 2010 yılında uygulanacak asgari ücretleri kapsar.

Dayanak

Madde 2 - Bu Asgari Ücret Tarifesi, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu‘nun 39 uncu maddesi ve 23 Mayıs 2008 gün, 26884 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Mesleki Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği‘nin 6 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 - Bu Tarifede geçen;

            a) Serbest Müşavir Mühendis (SMM) : Serbest ziraat mühendisliği hizmetleri (SZMH) yapmaya yetkili Tescil Belgesi ve Büro Tescil Belgesi sahibi TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası üyelerini,

            b) Serbest Ziraat Mühendisi (SZM) : Türkiye‘deki üniversitelerin Ziraat Fakültelerinin lisans programlarını tamamlayarak ziraat mühendisi veya ziraat yüksek mühendisi diploması alanlarla, Türkiye‘deki fakülte ve yüksekokulların tarımsal nitelikli programlarını bitirerek su ürünleri mühendisliği, balıkçılık teknolojisi mühendisliği ve tütün teknolojisi mühendisliği diploması alanlar ve yurtdışında öğrenim gören ve diplomasının denkliği Yüksek Öğretim Kurulu‘nca onaylanan mühendisler ile aldıkları eğitim ve uzmanlık konularına göre, yükümlülüklerini yerine getirerek üyelik sıfatını koruyan, çalışması kısıtlanmamış, kamu görevlilerini veya ücretli çalışanları,

            c) Serbest Ziraat Mühendisliği ve Müşavirliği Hizmetleri (SZMH): 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık hakkında Kanun, 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun ve 18/12/1991 tarihli ve 91/2526 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzüğün verdiği yetki ile serbest çalışarak Oda‘ya kayıt ve tescilini yaptırmış veya kamu kurum ve kuruluşları dışında gerçek veya tüzel kişi hesabına ücretli, sözleşmeli, ortak bir bağlantı içinde bir yatırımın etüt tasarım, fizibilite, keşif, şartname, hakediş, kesin hesap, ihale dosyası hazırlama, planlama, projeleme, resim ve hesapların hazırlanması ve uygulanmasıyla; bunlarla birlikte araştırma, danışmanlık, bilirkişilik, ekspertiz, her türlü denetim ve kontrollük hizmetleri ile kabule, uygulamaya ve imzaya yalnızca SZM‘nin yetkili olduğu mühendislik hizmetlerini

            ifade eder.       

Serbest Ziraat Mühendisliği Hizmet Alanları

Madde 4 - ZMO‘ya üye SZM‘lerin tek başına tasarlamaya, uygulamaya, yönetmeye, kabule ve imzaya yetkili ve sorumlu olduğu uzmanlık alanları, 8/11/2005 gün, 25987 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim, Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği‘nin 6 ncı maddesi uyarınca, aşağıda sayıldığı gibidir;

        a) Toprak etüt ve haritalama,

       b) Bitkisel üretim ve ıslah,

       c) Hayvansal üretim ve ıslah,

       ç) Tohumculuk,

       d) Kimyasal gübreler ve gübreleme,

       e) Zirai mücadele,

       f)  Zirai karantina,

       g) Tarım ilaçları,

       h) Yem sanayi ve yem kontrolü,

       ı)  Tarım işletmelerinin planlanması ve projelendirilmesi,

       i) Tarımsal araştırma ve yayım,

       j) Tarla içi geliştirme hizmetleri,

       k) Tapu, kadastro ve haritacılık hariç olma üzere arazi toplulaştırması hizmetleri,

       l)  Tarımsal yapılar,

       m) Tarımsal kooperatifçilik,

       n) Tarımsal kredilendirme,

       o) Tarım sigortası,

       ö) Su ürünleri,

       p) Çevre koruma,

       r) Tarım alet ve makineleri ile tarımsal enerji,

       s) Peyzaj ve çevre düzenleme,

       ş) Gıda sanayii ve gıda kontrolü hizmetlerine ilişkin alt uzmanlık alanları,

       t) Kapalı alan ilaçlama hizmetleri,

       u) Sulama ve drenaj,

       ü) Laboratuar kurma ve işletme

 İkinci Bölüm

Uzmanlık Alanları ve Asgari Ücretler

Serbest Ziraat Mühendisliği Hizmetleri Asgari Ücretleri

Madde 5 - 1 Ocak 2010 - 31 Aralık 2010 döneminde uygulanacak SZM asgari net ücretleri aşağıdaki maddelerde gösterilmiştir. SZM faaliyetleri kapsamındaki uzmanlık alanları için belirlenen asgari ücretlerin altında SZM faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi yasaktır.

Serbest Ziraat Mühendisliği, Arazi Hizmetleri Eleman Gideri

Madde 6 - SZM hizmetlerinde 1 saatlik eleman gideri toplamı 31.70 TL olup, aşağıda gösterildiği gibi hesaplanmaktadır;

a) Ziraat Mühendisi Ücreti:    17.75 TL/saat  

b) Şoför Ücreti                       4.95 TL / saat  

c) Teknisyen Ücreti               5.70 TL / saat

d) Vasıfsız işçi                        3.30  TL/saat

Eleman Gideri Toplamı        31.70 TL / saat

Serbest Ziraat Mühendisliği, Arazi Hizmetleri Araç Gideri

Madde 7 - SZM hizmetlerinde 1 saatlik araç gideri 21.33 TL olup, aşağıda gösterildiği gibi hesaplanmaktadır;

 Yakıt gideri ;               Benzin : 0.15 kg/sa x 120 hp = 18.00 kg / sa

Yağ     : 0.03 kg/sa x 120 hp =   3.60 kg / sa

                                                                                     21.60 kg / sa

Aracın 1 saatte 70 km. hız yaptığı kabul edilerek;

Aracın yakıt sarfiyatı ; 21.60 / 70 = 0.31 kg / km.

kg. yakıt ücreti rayici 3.09 TL

Aracın yakıt gideri ; 0.31 x 3.09  = 0.9579 TL / km

Çift şoför mahalli 120 hp arazili pikap = 70248 TL

Amortisman                           = 0.0001473

Yedek parça                           = 0.0000784

Tamir bakım                           = 0.0000191

Sermaye faizi + sigorta          = 0.0000412

Montaj, demontaj                   = 0.0000177

                                      K  = 0.0003037

1 saatlik araç gideri : 70248 x 0.0003037 = 21.33 TL / saat

Serbest Ziraat Mühendisliği, Arazi Hizmetleri Toplam Gideri

Madde 8 - SZM hizmetlerinde 1 saatlik eleman gideri mühendis, teknisyen, şoför ve iki vasıfsız işçi ücreti toplamı olarak 35.00 TL, 1 saatlik araç gideri 21.33 TL olup; 1 saatlik arazi hizmetleri toplam gideri ise 56.33 TL‘dir.

Serbest Ziraat Mühendisliği Büro Hizmetleri Toplam Gideri

Madde 9 - SZM hizmetlerinde 1 saatlik büro hizmeti mühendis, teknisyen ve vasıfsız işçi ücreti toplamı olarak 26.75 TL olup, aşağıda gösterildiği gibi hesaplanmaktadır;

Ziraat mühendisinin büro çalışması bedeli    17.75  TL / saat

Yardımcı personelin büro çalışması bedeli      9.00  TL / saat

                                                                       26.75  TL / saat

Toprak Koruma Projesi

Madde 10 - 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Yasası uyarınca yapılacak Toprak Koruma Projelerini hazırlayacak, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği hükümlerine göre yetkili ve sertifikalandırılmış ziraat mühendisleri, "Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük" ve "TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik, Mühendislik Hizmetleri ve Belgelendirme Yönetmeliği" uyarınca görev yaparlar.

Toprak Koruma Projesi asgari net ücreti 3475 TL olup, aşağıda belirtilen eşitlikle hesaplanacaktır;

P = A + B + H + K + M + V

Proje Bedeli (P)

Arazi (A) = 56.33 x Arazi çalışmasında geçen saat

Büro (B) = 26.75 x Büro çalışmasında geçen saat

Hizmet Alımları (H) = (A + B) x 0.25

Yüklenici karı (K) = (A + B + H) x 0.25

Mali sorumluluk (M) = (A + B + H+ K) x 2

Katma Değer Vergisi (V) = (A + B + H+ K + M) x 0.18

Toprak Koruma Projesi için yapılması gerekebilecek harita satın alınması, laboratuar analizleri, uydu görüntüleri alımı, sayısal veriler vb. hizmet satın alımlarının bedeli, yukarıda belirtilen % 25 oranın üzerinde olursa, ayrıca hizmet bedelleri saptanarak Proje toplam bedeline eklenir. 

Toprak Koruma Projelerinde, arazi ve büro çalışmalarında çalışma süreleri 8‘er saatten az olarak hesaplanamayacaktır.

Toprak Koruma Projelerinde, yukarıda belirtilen 3475 TL, en düşük proje bedelidir. Çalışma saatlerinin arttığı ve proje niteliğinin zorlaştığı durumlarda, ziraat mühendisi, yukarıda belirtilen verileri temel alarak Proje Bedelini saptar.

8 saatlik arazi ve 8 saatlik büro çalışması karşılığı, yetkili bir ziraat mühendisinin toprak koruma projesi hazırlayabileceği en fazla arazi büyüklükleri, çalışmanın zorluk derecesine göre, aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

Çok zor arazi                          10 hektar

Zor arazi                                 25 hektar

Orta zorlukta arazi                 50 hektar

Kolay arazi                             75 hektar

Bunun yanında, arazinin ve yapılacak işin zorluk derecesi arttıkça, ziraat mühendisi, alanda yapacağı ilk inceleme sonrasında, bir günde toprak koruma projesi hazırlayacağı alan miktarını azaltmak hak ve yetkisine sahiptir.

Yetkili ziraat mühendisi, projeyi hazırlarken, proje sahası yanında projenin etkileneceği ve projenin etkileyeceği alanları da Proje alanı olarak dikkate alacaktır.

Tarımsal Yapılar Projeleri

Madde 11 - Uzman SZM‘ler tarafından yapılacak tarımsal yapılar proje asgari net ücretleri aşağıdaki eşitlikle hesaplanacaktır; 

Proje Asgari Ücreti (PAÜ) = YA x BM x PÜO x HDO x HBO

YA = Yapı alanı (m2),

BM = Birim maliyet (TL/m2)   (EK - 1)

PÜO = Proje Ücret Oranı (EK-2)

HDO  =  Hizmet Dalı Oranı: 0.75

HBO  = Ziraat Mühendisi Hizmet Bölüm Oranı : (EK - 3)

Aynı projenin birden çok yapıda uygulanması halinde; ilk uygulama için işbu şartnameye göre hesaplanan Proje ve proje ihale dosyası hazırlama ücreti aynen ödenir.

2. uygulamada bu ücretin % 15‘i

3. uygulamada bu ücretin % 10‘u

4. ve sonra gelen bütün uygulamaların herbiri için bu ücretin %5‘i telif hakkı olarak ödenir.

Bu ödemelerin toplamı; ilk uygulama dahil, Proje ve proje ihale dosyası hazırlama ücretinin iki katını aşamaz.

Aynı projenin uygulanacağı alanlarda vaziyet plânlarının düzenlenmesi ücreti, yukarıda belirtilen ödemelerin içindedir.

Ancak, herhangi bir uygulamada, yukarıda sayılanların dışındaki bir hizmetin ücreti, şartnameye göre ayrıca hesaplanır ve iki kat tavan şartına bakılmadan ödenir.

 Hiçbir durumda tarımsal yapılar Proje Asgari net Ücreti 500 TL‘den az olamaz  

 Tarımsal Alanlar ve Peyzaj Alanları Sulama ve Drenaj Projeleri

Madde 12 - Tarımsal alanlar ve peyzaj alanları sulama ve drenaj sistemlerinde asgari net proje ücretleri; kaynak araştırması (etüt), bitki su tüketimi ve sulama suyu ihtiyacı, sistemin planlanması, sistem unsurlarının boyutlandırılması, detay kesitleri, döşeme planları, proje metrajı ve keşif bedeli, proje ekonomisi, teknik şartname ile sistemin kurulması ve işletilmesi talimatlarını içeren proje dosyasının hazırlanmasını kapsamaktadır.

Tarımsal sulama ve drenaj sistemleri asgari net proje ücreti aşağıdaki eşitlikle hesaplanır.  

PÜ = K x PKB

= Proje asgari net ücreti (TL)

K = Katsayı

PKB = Proje keşif bedeli (TL)

Projedeki K katsayısı aşağıdaki çizelgeden alınır.

 

Proje toplam alanı

K katsayısı

10 hektardan küçük

10-25 hektar arasında

25-50 hektar arasında

50-75 hektar arasında

75 hektardan büyük

0.050

0.045

0.040

0.035

0.030

Hiçbir durumda, tarımsal sulama ve drenaj proje asgari net ücreti 2045 TL‘den az olamaz.  

Ziraat Mühendisliği Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2010 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri ve Proje Hizmet Sınıfları Çizelgesinin (Ek-1) Dördüncü ve Beşinci Sınıfında bulunan aşağıdaki hizmetlerin asgari net ücretleri, bu Tarife‘nin bu maddesi uyarınca hesaplanacaktır;     

Dördüncü Sınıf (Tarımsal Sulama Tesislerinin Ziraat Mühendisliği Hizmetleri),

Beşinci Sınıf (Kırsal Alana Hizmet Edecek İçme ve Kullanma Suyu Tesisleri)

Asgari net proje ücretine; planlama haritasının temini, toprak ve su analiz ücretleri, arazi hizmetleri, ihale dosyası hazırlama, danışmanlık, kontrollük ve eğitim hizmetleri ücretleri dahil değildir.

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri

Madde 13 - SZM‘lerin tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleri asgari net ücretleri aşağıda gösterilmiştir;

•a)   Seracılık hizmetlerinde    25 TL/da/ay

•b)   Bağ - bahçe hizmetlerinde 3 TL / da / ay

•c)   Tarla (kuru) hizmetlerinde 1 TL / da / ay

•d)   Tarla (sulu) hizmetlerinde 2 TL / da / ay

•e)   Örtü altı tarla tarımı hizmetleri 3 TL / da / ay

•f)    Büyükbaş hayvansal üretim hizmetlerinde, hayvan başına 6TL/ay  

•g)   Küçükbaş hayvansal üretim hizmetlerinde, hayvan başına 3 TL/ay

•h)   Küçük evcil hayvansal üretim hizmetlerinde, hayvan başına 0,05 TL/ay

•i)     Arıcılık hizmetlerinde, kovan başına 2 TL/ay

 

Tarımsal danışmanlık hizmeti veren SZM‘lerin bu hizmetler nedeniyle yaptıkları araç ve yardımcı personel ücretleri, yukarıdaki maddelerde belirtilen esaslara göre hesaplanacak ve ödemeye konu olacaktır. 

                                                                                                  

Fide - Fidan Hizmetleri

Madde 14 - Fide-fidan hizmetlerinde çalışan SZM‘ler için uygulanacak aylık asgari net ücretler aşağıda gösterilmiştir.

 

SZM

ÇALIŞMA ALANI

AYLIK ASGARİ NET ÜCRET (TL)

Uzman Ziraat Mühendisleri

Diğer Ziraat Mühendisleri

ÜRETİM

3065

2045

PAZARLAMA

2550

1840

Tarım Sigortası Hizmetleri

Madde 15 - Tarım sigortaları alanında çalışan SZM eksperlerin ücreti 150 TL/gün olup, gerektiği durumlarda konaklama ve yemek bedelleri ayrıca ödenecektir.

Eksperin tarım sigortası uygulamasını yapacağı alana gidiş geliş ücretleri ise, km. başına 0.450 TL olarak hesaplanacak ve ödenecektir.

Bankacılık Kıymet Takdiri Eksperlik Hizmetleri

Madde 16 - Bankacılık Kıymet Takdiri eksperlik hizmetlerinde çalışan SZM‘lerin asgari net ücretleri aşağıda gösterilmiştir

SZM‘nin yerinde tespit sonrasında hazırlayacağı eksper raporu ve kesilen her fatura için 200 TL ücret alınır. Bu ücrete KDV, stopaj vesair yasal yükümlülükler dahildir. Eksper, eksperiz yerine banka ve/veya kredi başvurusunda bulunan kişinin aracı ile intikal eder. Kendi aracı ile gitmesi halinde ise yakıt ve amortisman gideri toplamı ekspere ödenir. Rapordaki eksikliklerin giderilmesine yönelik olarak düzenlenecek ek raporlar için ayrıca ücret ödenmez. Ancak; bu raporlar için tekrar mahalline gidilmesi halinde zorunlu giderler ödenir.

Bilirkişilik Hizmetleri

Madde 17 - Bilim, teknik ve ekonomik sahalarda belirtilen konulardan isteneni, mahallinde ya da dosya üzerinde inceleme yaparak fiyat takdiri, kıymet, nitelik, kusur ve durum tespiti için rapor tanzimi ile lüzum görülecek hallerde bunların dışındaki hususların tayin ve tespitinin yapılmasına yönelik hizmetlerde görev yapacak SZM‘lerin asgari net ücretleri aşağıda gösterilmiştir;

Büroda dosya üzerinde düzenlenen raporlarda kişi başına her rapor için en az 250.80 TL ücret alınır.

Arazide ve iş sahalarında düzenlenen raporlarda arazide geçen her gün için kişi başına 184.80 TL eklenmek üzere, her rapor için kişi başına en az 124.08 TL ücret alınır.

Arazide ya da büroda bir defasında birden çok dosyanın incelenmesi durumlarında 10 dosyaya kadar her dosya başına 198.00 TL alınır. 10 dosyadan fazlası için dosya başına en az 124.08 TL ücret alınır.

Aynı dosya içinde birden fazla rapor düzenlendiğinde her rapor için normal ücretin % 50‘si oranında ek ücret alınır.

Yol ve ikamet gibi zorunlu masraflar ayrıca ödenir. Raporlardaki eksikliklerin giderilmesi için verilecek ek raporlar için ayrıca ücret ödenmez. Ancak; bu raporlar için tekrar mahalline gidilmesi halinde, zorunlu giderler ödenir.

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve Kamulaştırma Kanunu gereğince yapılacak bilirkişilik hizmetlerindeki ücretler, bilirkişinin kaybettiği iş süresi için alacağı tazminat, inceleme ve yol masrafları ile çalışması karşılığı uygun ücreti toplamı dikkate alınarak hakim tarafından saptanır. Bu hizmetler karşılığı alınan ücretlerin % 10‘u bilirkişilik yapan üyelerce ZMO‘ya ödenir.

Özel bilirkişilik istemleri Birlik Genel Sekreterliğince incelenir ve istem uygun görülürse; bir Odayı ilgilendiriyorsa ilgili Oda Yönetim Kurulu na, birden çok Odayı ilgilendiriyorsa Birlik Yönetim Kurulu na sevkedilir.

Gıda İşletmelerinde Sorumlu Yöneticilik

Madde 18 - 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelikleri uyarınca yetkili oldukları gıda işletmelerinde sorumlu yönetici olarak görev yapan SZM‘ler, sorumlu yöneticilik sözleşmesi ve kapasite raporu (aslı veya onaylı fotokopisi) ile birlikte Oda‘ya başvurarak Sorumlu Yöneticilik Belgesi alırlar.

İlgili mevzuata göre sorumlu yöneticinin tek işyerine bakma zorunluluğunun bulunması durumunda (gıda üreten ve altmış beygir gücünün üzerinde motor gücü bulunan veya on ve üzerinde işçi çalıştıran veya su ürünleri işleyen veya hazır yemek üreten işyerleri veya yemek fabrikaları veya her türlü gıda katkı karışımları üreten işyerleri) asgari net ücret 1.800 TL olacaktır.

İlgili mevzuata göre 5 işyerinin yükümlülüğünü üstlenecek sorumlu yöneticiler için ise asgari net ücret, 360 TL/işyeri olarak uygulanacaktır.

Fizibilite Raporu Hazırlama

Madde 19 - SZM‘ler tarafından hazırlanacak fizibilite raporları için ücret, proje maliyetinin % 0,5‘inden az olmamak ve her durumda en az 500 TL olmak koşuluyla SZM ile proje hazırlatan arasında varılan uzlaşıya göre belirlenir.

SZM Hizmet Alanlarında Ücret Karşılığı Çalışma

Madde 20 - SZMH‘lerinde ücret karşılığı çalışan SZM‘lerin aylık net asgari ücretleri, uzman düzeydeki SZM için 2555 TL, diğer SZM için 1840 TL olarak uygulanacaktır. Meslekte 10 yılını veya ilgili uzmanlık alanında beş yılını tamamlamış SZM‘ler uzman düzeyde ziraat mühendisi olarak kabul edilmiştir.

Su Ürünleri ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendislik Hizmetleri

Madde 21 -

(1) Su ürünleri ve balıkçılık teknolojisi mühendislik hizmetleri kapsamında olan;

 a)Avlama araç ve gereçlerinin projelendirilmesi ve yapımında mühendislik hizmetleri,

b) Balıkçı gemilerinde mühendislik hizmetleri,

c) Balıkçılık kooperatifleri ve dalyan işletmelerinde mühendislik hizmetleri,

d) Su ürünleri işleme tesislerinde mühendislik hizmetleri,

e)Soğuk muhafaza, depolama, pazarlama ve paketleme vb. işlemlerinde mühendislik hizmetleri,

f) İç su üretim işletmelerinde mühendislik hizmetleri,

g) Denizde su ürünleri üretimi yapan işletmelerde mühendislik hizmetleri,

h) Su ürünleri kuluçkahanelerinde mühendislik hizmetleri,

ı)Su ürünleri pazarlamasında mühendislik hizmetleri,

j)Su ürünleri perakende satış yerlerinde (market ve balık marketlerde) yapılan mühendislik hizmetleri

ile ilgili hizmet alanlarında ücret karşılığı çalışan Su Ürünleri Mühendislerinin ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendislerinin aylık asgari net ücretleri uzman düzeydeki mühendisler için 2500 TL, diğer mühendisleri için ise 1800 TL olarak uygulanacaktır.

Ancak, açıkdeniz (offshore) üretim tesislerinde çalışan veya dalgıçlık yapan veya su ürünleri kuluçkahanelerinde çalışan Su Ürünleri Mühendisleri ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri için yukarıda belirtilen ücretlerin iki katı aylık net asgari ücret uygulanır.

Meslekte 10 yılını tamamlamış mühendisler ile meslekte 5 yılını tamamlamış ve çalıştıkları alanda en az yüksek lisans yapmış mühendisler uzman mühendis olarak kabul edilir.

(2)Su ürünleri işletmelerinde projelendirme hizmetleri

Su ürünleri işletmelerinin projelendirilmesinde uygulanacak Su Ürünleri Mühendislerinin ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendislerinin proje yapım ücretleri fizibilite ve teknik rapor sunumu dahil olmak üzere proje maliyeti üzerinden aşağıdaki gibi hesaplanır.

500.000 TL‘na kadar olan projelerde proje maliyetinin % 2‘si

500.000 TL‘nın üzeri ile 1.000.000 TL‘na kadar olan projelerde proje maliyetinin % 1.5‘i

1.000.000 TL‘nın üzerinde olan projelerde ise proje maliyetinin % 1‘i

(3)Su ürünleri ve balıkçılık danışmanlık hizmetleri

Su ürünleri ve balıkçılık konularında danışmanlık hizmeti yapan ve serbest olarak çalışan Su Ürünleri Mühendisleri ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri için ödenecek ücret,

Su ürünleri üretim işletmeleri için 30 TL/ton/ay

Su ürünleri işleme ve değerlendirme tesisleri için 50 TL/ton/ay

Olmak üzere işletmelerin yıllık üretim kapasitesine göre hesaplanır.

(4)Su ürünleri hizmet alanlarında uygulanacak mesai ücretleri

Her türlü su ürünleri hizmet alanlarında ücret karşılığı çalışan Su Ürünleri Mühendislerinin ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendislerinin aylık 160 saati aşan çalışma için gün veya saat mesaisi ödenir. Ödenecek gün ve saat mesaisi için İş Kanununda belirtilen kriterler dikkate alınır.

 Tütün Teknolojisi Mühendislik Hizmetleri

Madde 22 - Tütün teknolojisi mühendislik hizmetleri kapsamında olan;

 a) Tütünlerin tohum ıslahı, fide üretim ve fidelik tesisi, tarla hazırlanması, üreticilerin eğitilmesi ve tütünle ilgili tarımsal danışmanlık ve mühendislik hizmetleri,

 b)Tütünlerin kırım, kurutma, depolama, ilaçlama, bakım ve işleme işlemlerinin yürütülmesi, kurutma, bakım ve işleme tesislerinin projelendirilmesi ile ilgili mühendislik hizmetleri,

 c)Tütünlerin hastalık ve zararlıları ile ilgili eğitim ve laboratuar çalışmalarındaki mühendislik hizmetleri,

 d)Tütün ve tütün mamullerinin içim özelliklerinin tespiti, degustasyon, tav, fire durumlarının tayini, arıza ve hastalık oranlarının tayini, ticari değer kayıplarının tespiti ve imha işlemlerine ilişkin mühendislik hizmetleri,

 e)Her türlü tütün ve tütün mamullerinin menşei tayini, marka ve standartlara uygunluğunun tespiti ile ilgili mühendislik hizmetleri,

 f)Tütün ve Tütün mamullerinin alım, satım, ithalat, ihracat, kıymet takdiri, hasar, kusur ve durum tespitinde muayene ve ekspertiz işleri ile ilgili mühendislik hizmetleri,

 g)Adli ve idari makamlarca yürütülecek olan tütün konulu her türlü (kamulaştırma, kaçakçılık vb) işlemlerde yerinde ve dosya üzerinde yapılacak bilirkişilik hizmetleri,

 h)Tütün alım satımı ve ticaretindeki anlaşmazlıklarda hakemlik ve bilirkişilik hizmetleri, 

 ı)Tütün ve Tütün mamulleri ile ilgili tesis ve işletmelerde sorumlu yöneticilik hizmetleri,

 

j)Araştırma kuruluşlarınca yapılan deneme sonuçlarının uygulamaya konulması, muayene, ekspertiz ve degustasyonlarının yapılması ve raporlarının düzenlenmesi işleri,

ile ilgili hizmet alanlarında çalışan Tütün Teknolojisi Mühendislerinin aylık asgari net ücretleri uzman düzeydeki mühendisler için 2.500 TL, diğer mühendisleri için ise 1.800 TL olarak uygulanacaktır.

Meslekte 10 yılını doldurmuş mühendisler "uzman mühendis" olarak değerlendirilmiştir. 

Diğer Hizmet Alanları

Madde 23 - Madde 4‘te sayılan SZM hizmet alanlarından, Madde 10 ila madde 22 arasında sayılmayan SZM hizmetleri için uygulanacak aylık asgari net ücretler aşağıdaki eşitlikle hesaplanacaktır.

AÜ = BÜ x İK

 AÜ = Asgari Ücret (TL)

BÜ = Baz Ücret (Uzman mühendis için 2555 TL, diğer mühendisler için 1840 TL)

 İK = İl Katsayısı (EK:4 tablo)

 Üçüncü Bölüm

Son Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

Oda Üyeliği

Madde 24 - SZM, SZMH faaliyetlerini yürütebilmek için ODA‘ya üye olmak ve üyelik yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

Belge Alma

Madde 25 - SZM, SZMH faaliyetlerini yürütebilmek için, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim, Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik, Mühendislik Hizmetleri ve Belgelendirme Yönetmeliği hükümleri uyarınca eğitim ve sertifikalandırma aşamalarından geçmiş ve ODA‘dan durumuna uygun Büro Tescil Belgesi ve Tescil Belgesi almış olmak zorundadır.

Birim Maliyetler

Madde 26 - Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından ilan edilen birim maliyetlerde yıl içinde yapılacak değişiklikler, Asgari Ücret Tarifesi‘ne aynen yansıtılacaktır.

Yürürlük

Madde 27 - Bu Asgari Ücret Tarifesi, 1.1.2010, 31.12.2010 tarihleri arasında geçerlidir.

Yürütme

Madde 28 - Bu tarife hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

 EK -1/A

  

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2010 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ VE PROJE HİZMET SINIFLARI

Yapının Birim Maliyeti                                                                                                                                               (BM) TL/m2

BİRİNCİ SINIF                                .     .     .     .    .    .     .     .    .     .     .     .    .               99.10

•-       Basit kümes ve basit tarım yapıları

•-       Ağıl,

•-       Ahır,

•-       Samanlık

•-       Plastik örtülü seralar,

•-       Gölgelikler, Çardaklar,

•-       Açık Pazar  Yerleri

•-       Baraka veya geçici kullanımı olan küçük yapılar

•-       Yardımcı Yapılar,

•-       Basit padok, büyük ve küçük baş hayvan ağılları

•-       Su depoları     

•-       İş yeri depoları

•-       Semt sahaları, küçük semt parkları, çocuk oyun alanları

•-       ve bu gruptakilere benzer yapılar.

İKİNCİ SINIF                                          .     .     .    .    .     .     .    .     .     .     .   .    .    .  236.60

•-       Kuleler, ayaklı su depoları

•-       Tarımsal  endüstri  yapıları (Tek katlı prefabrike binalar, tesisat ağırlıklı ağıllar, tahıl ve Patates vb. depoları, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri v.b)

•-       Çiftlik binaları ve depoları

•-       Cam örtülü seralar

•-       Tüm hayvan barınakları ve bunların iklimlendirilmesi

•-       Ürün-alet koruma ve depolama yapıları

•-       Entegre tarım ve endüstri yapıları

•-       Hal binaları

•-       Çevre düzenlemesi ve peyzaj işleri

•-       ve bu gruptakilere benzer yapılar.

EK -1/B

ÜÇÜNCÜ  SINIF                                     .     .     .     .    .    .     .     .    .    .    .    .    .       477.80

•-       Sanat, Teknik ve ekonomik yönden orta derecede araştırmayı gerektiren Tarım yapılarının Ziraat Mühendisliği hizmetleri;

•-       Mezbahalar

•-       Semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları

•-       Depolar, soğuk hava depoları,

•-       Entegre tarımsal endüstri yapıları

•-       Büyük Çiftlik ve  çiftlik yapıları

•-       Alçak ve Yüksek Tüneller

•-       Rekreasyon merkezleri, büyük parklar

•-       ve bu gruptakilere benzer yapılar.

 

DÖRDÜNCÜ SINIF                                    .     .     .    .    .     .     .    .     .     .    .    .    .   657.15

•-       Köy Konutlarının, sosyal yapılarının ve Modern seraların Ziraat Mühendisliği Hizmetleri

•-       Tarımsal sulama tesislerinin ziraat Mühendisliği  hizmetleri,

 

BEŞİNCİ SINIF                                       .     .     .    .    .     .     .  .    .    .    .    .             1240.45

•-       Kırsal alana hizmet edecek içme ve kullanma suyu  sağlama ve depolama tesisleri,

•-        Baraj   Gölet  vb.  .Su toplama ve taşkın önleme  yapıları

•-       Golf alanları, tenis, atlı spor kulüpleri hizmet ve servis yapıları,

•-       Olimpik spor tesisleri, hipodromlar,

•-       Yeşil Alanlar    Yağmurlama  ve  Otomatik  sulama sistemleri 

Not:  Hesaplamalar için, 19 Mart 2009 Tarih ve 27174 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2009 Yılı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ dikkate alınmıştır. Her bir sınıf bazındaki hesaplamalar, o sınıfta yer alan grupların ortalamaları alınarak yapılmıştır. Bu hesaplamalar sonunda bulunan değerler Maliye Bakanlığı‘nca 2009 yılı için % 2,2 olarak belirlenen yeniden değerlendirme oranı(14.11.2009 gün, 27406 Sayılı Resmi Gazete) ile enterpole edilerek güncellenmiştir.                                                                                                                                          EK - 2

PROJE ÜCRET ORANLARI CETVELİ

 

                                   Birinci              İkinci               Üçüncü        Dördüncü          Beşinci

  m²                             Sınıf(%)           Sınıf(%)           Sınıf(%)           Sınıf(%)           Sınıf(%)

-------                           ---------            ---------            ---------            ---------            -----------

    50                           4,73                 5,29                 5,85                 6,41                 6,97

  100                           4,64                 5,20                 5,78                 6,32                 6,88

   200                          4,46                 5,02                 5,58                 6,14                 6,70

  300                           4,26                 4,84                 5,40                 5,96                 6,52

  400                           4,10                 4,66                 5,22                 5,78                 6,34

  500                           3.92                 4.48                 5.04                 5.60                 6.16

1.000                          3.02                 3.58                 4.14                 4.70                 5.26

 2.500                         2.42                 2.84                 3.27                 3.70                 4.12

 5.000                         2.00                 2.31                 2.62                 2.93                 3.24

 7.500                         1.80                 2.07                 2.32                 2.59                 2.84

10.000                        1.69                 1.91                 2.15                 2.38                 2.61

12.500                        1.57                 1.79                 2.00                 2.21                 2.42

15.000                        1.49                 1.68                 1.87                 2.07                 2.27

17.500                        1.41                 1.58                 1.76                 1.94                 2.12

20.000                        1.34                 1.51                 1.67                 1.84                 2.00

22.500                        1.28                 1.43                 1.57                 1.73                 1.88

25.000                        1.22                 1.35                 1.50                 1.64                 1.79

27.500                        1.16                 1.29                 1.42                 1.55                 1.68

30.000                        1.10                 1.22                 1.35                 1.47                 1.61

32.500                        1.05                 1.18                 1.31                 1.44                 1.57

35.000                        1.01                 1.14                 1.26                 1.39                 1.51

37.500                        0.98                 1.10                 1.22                 1.34                 1.46

40.000                        0.95                 1.07                 1.18                 1.30                 1.41

42.500                        0.92                 1.04                 1.15                 1.26                 1.37

45.000                        0.89                 1.01                 1.11                 1.23                 1.33

47.500                        0.87                 0.98                 1.08                 1.19                 1.30

50.000                        0.85                 0.96                 1.05                 1.16                 1.26

52.500                        0.83                 0.93                 1.03                 1.14                 1.23

55.000                        0.81                 0.91                 1.00                 1.11                 1.20

57.500                        0.79                 0.89                 0.98                 1.09                 1.18

60.000                        0.77                 0.87                 0.96                 1.06                 1.15

62.500                        0.76                 0.85                 0.94                 1.04                 1.13

65.000                        0.74                 0.84                 0.93                 1.02                 1.11

67.500                        0.73                 0.82                 0.91                 1.00                 1.09

70.000                        0.72                 0.81                 0.89                 0.98                 1.07

72.500                        0.70                 0.79                 0.88                 0.97                 1.05

75.000                        0.69                 0.78                 0.86                 0.95                 1.03

77.500                        0.68                 0.77                 0.85                 0.93                 1.02

80.000                        0.67                 0.75                 0.83                 0.92                 1.00

80.000 den                 0.67                 0.75                 0.83                 0.92                 1.00

Fazlası  için

Ara değerler enterpolasyonla bulunur.

  

 EK - 3  

 

PROJE VE PROJE İHALE DOSYASI DÜZENLEME HİZMETLERİ BÖLÜMLERİ ORANI:

 I.      Etüt Çalışması ve Ön Proje:                                        %25

II.      Kesin Proje:                                                                  %10

 III.      Uygulama Projeleri:                                                   %35

 IV.      Detaylar:                                                                    %15

 V.      Orjinallerin Teslimi:                                                       %5

VI.      Proje İhale Dosyası Düzenleme:                                %10

Toplam                                                                               % 100

 

NOT: Hesaplamalarda her bir hizmet için, hizmet bölümlerinin karşılarındaki oranlar dikkate alınacaktır. Ancak; birden fazla hizmet söz konusu olduğunda, verilen hizmetin toplam oranı kullanılacaktır. Örnek olarak Uygulama Projesi için Etüd Çalışması ve Ön Proje ile Kesin Proje birlikte yapılmış olduğu takdirde I, II ve III nolu hizmetlerin toplamı olan % 70 oranı kullanılacaktır.

EK - 4

İL KATSAYILARI

  

  

  

  

  

  

 

İL ADI

KATSAYI

 

İL ADI

KATSAYI

 

Adana

1.1

 

Konya

1.0

 

Adıyaman

0.9

 

Kütahya

0.9

 

Afyonkarahisar

0.9

 

Malatya

1.0

 

Ağrı

0.8

 

Manisa

1.1

 

Amasya

1.0

 

Kahramanmaraş

0.9

 

Ankara

1.0

 

Mardin

0.8

 

Antalya

1.1

 

Muğla

1.1

 

Artvin

0.8

 

Muş

0.8

 

Aydın

1.0

 

Nevşehir

0.9

 

Balıkesir

1.0

 

Niğde

0.9

 

Bilecik

0.9

 

Ordu

0.9

 

Bingöl

0.8

 

Rize

0.9

 

Bitlis

0.8

 

Sakarya

1.0

 

Bolu

0.9

 

Samsun

1.0

 

Burdur

1.0

 

Siirt

0.8

 

Bursa

1.1

 

Sinop

0.9

 

Çanakkale

1.0

 

Sivas

0.9

 

Çankırı

0.9

 

Tekirdağ

1.0

 

Çorum

0.9

 

Tokat

1.0

 

Denizli

1.0

 

Trabzon

0.9

 

Diyarbakır

0.9

 

Tunceli

0.8

 

Edirne

1.0

 

Şanlıurfa

1.0

 

Elazığ

0.9

 

Uşak

1.0

 

Erzincan

0.9

 

Van

0.8

 

Erzurum

0.9

 

Yozgat

0.9

 

Eskişehir

1.0

 

Zonguldak

0.9

 

Gaziantep

1.0

 

Aksaray

0.9

 

Giresun

0.9

 

Bayburt

0.8

 

Gümüşhane

0.8

 

Karaman

0.9

 

Hakkari

0.8

 

Kırıkkale

0.9

 

Hatay

1.1

 

Batman

0.8

 

Isparta

1.0

 

Şırnak

0.8

 

Mersin

1.1

 

Bartın

0.9

 

İstanbul

1.1

 

Ardahan

0.8

 

İzmir

1.1

 

Iğdır

0.8

 

Kars

0.8

 

Yalova

1.1

 

Kastamonu

0.8

 

Karabük

0.9

 

Kayseri

1.0

 

Kilis

0.9

 

Kırklareli

1.0

 

Osmaniye

1.0

 

Kırşehir

0.9

 

Düzce

1.0

 

Kocaeli

1.0

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


--
Alemin Portalı
Tüm Alem Burada
http://aleminportali.com
------------------------------------------
İlan Grubu
http://groups.google.com.tr/group/ilangrubu/subscribe?hl=tr

1 yorum:

Adsız dedi ki...

Easily I assent to but I about the post should secure more info then it has.

Popüler Yayınlar

Blog Widget by LinkWithin

İslam İlmihali