08 Şubat 2010

2010 Uzman Jandarma Okulu Giriş Sınavı başvuru bilgileri

2010 Uzman Jandarma Okulu Giriş Sınavı 2010-JANU: Başvuru Bilgileri

2010-JANU

BAŞVURMA SÜRESİ : 8 - 26 Şubat 2010
SINAV TARİHİ VE SAATİ : 25 Nisan 2010, 09.30
BAŞVURU HİZMETİ ÜCRETİ : 3,00 TL
SINAV ÜCRETİ : 35,00 TL
YENİ ŞİFRE EDİNME ÜCRETİ : 2,00 TL

BAŞVURMA VE GİRİŞ KOŞULLARI
Durumları aşağıdaki maddelere uyan adaylar Yazılı Sınav için başvurabilirler.
2.1.1 Genel Koşullar
a) T.C. vatandaşı ve erkek olmak,
b) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile, bir suçtan hükümlü veya soruşturma altında olmamak,
c) Adayın; kendisinin, annesinin, babasının veya kardeşlerinden herhangi birisinin;
(I) Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş,bu gibi faaliyetlerde bulunmamış olması,
(II) Toplumca tasvip edilmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve hâlen çalışmamakta olması,
(III) Kusursuz bir ahlak ve karaktere sahip olması,
(IV) Dürüst bir yaşam düzeyinde olmaları ve yüz kızartıcı fiillerinin bulunmaması,
(V) Yapılacak arşiv araştırması ve soruşturma sonucunda şüpheli ya da sakıncalı hâllerinin bulunmaması,
(VI) Hükümlülükleri affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile; kasten adam öldürme, devlet sırlarını açığa vurmak, iftira, yağma, suç uydurma, dolanlı iflas, resmî ihale alım ve satımlarına fesat karıştırma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 250’nci Maddesine Giren Suçlar, Terörle Mücadele  Kanunu Kapsamındaki Suçlar, Türk Ceza Kanunu'nun İkinci Kitap; Dördüncü Kısım 3’üncü Bölümündeki Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar, 4’üncü Bölümündeki Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar, 5’inci Bölümündeki Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar, 6’ncı Bölümdeki Millî Savunmaya Karşı Suçlar, 7’nci Bölümdeki Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk, 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun ile Atatürk İlke ve İnkılaplarına Aykırı Davranışta Bulunmak suçlarının birisinden hüküm giymemiş olmak veya sayılan suçlardan dolayı soruşturma altında olmaması,
(VII) Uyuşturucu maddeleri imal, ithal veya ihraç etmek, satmak veya kullanmak gibi suçlardan herhangi birinden hüküm giymemiş veya bu suçlardan yargılanması devam ediyor olmamak veya toplum tarafından alkol, uyuşturucu gibi bağımlılık yaratan herhangi bir etken madde bağımlısı olarak tanınıyor olmaması,
(VIII) Aile şeref ve haysiyetini ihlal edecek şekilde kumara, içkiye, paraya, kişisel menfaatine düşkün olduğu, bu nedenle muhitinde itibarını yitirdiğine dair hakkında bilgi ve belge olmaması,
(IX) Tarikat, dergâh, yasa dışı faaliyet gösteren; örgüt, dernek, öğretim kurumu vb. gizli ve açık teşekkül veya gruplarla ilişkisi bulunduğuna dair haklarında herhangi bir bilgi ve belge olmaması,
(X) Alkol, uyuşturucu vb. bağımlılık meydana getiren madde bağımlısı olmaması, bu nedenlere bağlı olarak herhangi bir suç işlememiş olması,
ç) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,
d) Herhangi bir kadınla nikâhsız olarak birlikte yaşamamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olan adaylar hariç, nişanlı, evli veya dul olmamak,
e) Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak veya siyasi partinin organları ve bağlı kuruluşlarında görev yapmamış olmamak,
f) Düzenlenecek yüklenme senedinde belirtilen miktarda tazminatı ödeme gücüne sahip müteselsil kefil göstermek,
g) Askerlik hizmetini yapmış olmak, yapmamış ise tecilli olmak, Ön Sağlık Muayene, Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testi ve Mülakat Sınavları ile kesin kayıt-kabul işlemleri sırasında (28 Haziran – 31
Ağustos 2010 tarihleri arası) silah altında olmamak, askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınacak olmamak veya askerlik hizmetini yapmış ise okulun eğitim-öğretime başlayacağı yıl itibari ile başvurusunu terhisi müteakip en geç iki yıl içinde yapmış olmak (Sadece 2008 ve 2009 yılları ile 28 Haziran 2010 tarihine kadar terhis olanlar başvurabilir.),
DİKKAT ! Askerlik tecili 28 Haziran 2010 tarihinden önce sona eren adayların askerlik şubelerinden yeniden tecil haklarının olup olmadığını öğrenmeleri maddi ve manevi kayba uğramalarını engelleyecektir.
ğ) Muvazzaf askerlik hizmetini bitirmiş olanlar için, askerlik hizmeti esnasında 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanunu'nun 16. maddesinde yazılı suçlardan herhangi birinden hüküm giymemiş olmak,
h) Yapılacak sınavlarda başarılı olarak belirlenen kontenjan içerisinde yer almak,
ı) Başvuru, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri esnasında adaydan istenen bilgi, belge ve diğer yükümlülükleri tam, doğru ve eksiksiz olarak yerine getirmesi gerekmektedir.
DİKKAT ! Askerliğini yapmakta olan adaylar, bütün sınavları kazansalar dahi, terhis belgesindeki terhis tarihi 28 Haziran 2010 tarihinden sonra olanların kesin kayıt ve kabul işlemleri yapılmayacaktır.
2.1.2 Sağlık ile İlgili Koşullar
a) Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin, Askerî Öğrenci adaylarında aranacak sağlık yeteneklerine ilişkin bölümünde gösterilen sağlık koşullarına sahip olmak ve sevk edileceği tam teşekküllü asker hastanesinden “Sağlam, Askerî Öğrenci Olur.” kararlı sağlık kurulu raporu almak,
b) Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler esas olmak üzere;
(I). Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve kusursuz bir fiziksel görünüme sahip olmak,
(II) Vücudunun herhangi bir yerinde dikkat çekici cilt hastalığı ve bozukluğu, yara, ameliyat, yanık izi, leke ve kellik bulunmamak,
(III) Ağır zührevi hastalık geçirmemiş olmak,

(IV) Sara, işeme, uykuda gezme, bayılma, çarpıntı vb. rahatsızlıkları bulunmamak,
(V) Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve ameliyatları ile tüberküloz geçirmemiş olmak,
(VI) Düz tabanlık vb. fizyolojik kusurları bulunmamak,
(VII) İşitme ve görmede en ufak bir kusuru bulunmamak, gözlük, lens ve işitme cihazı kullanmamak, gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık bulunmamak,
(VIII) Ağız, çene ve diş yapısında kusur bulunmamak,
(IX) Türkçe’yi kusursuz konuşmak (dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, konuşma bozuklukları vb.olmamak),
(X) Resmî kurumlardan alınmış sağlık kurulu raporları olsa bile, sürekli ilaç kullanmayı gerektiren herhangi bir rahatsızlığı bulunmamak.
DİKKAT! Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğindeki sağlık niteliklerini taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların, asker hastanelerinin verecekleri Sağlık Kurulu Raporuna dayanılarak, eğitim-öğretim yılı içerisinde okulla ilişikleri kesilmektedir.
2.1.3 Yaş, Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı ile İlgili Koşullar
a) En az 19 yaşında (1991 doğumlu), en fazla 24 yaşında (1986 doğumlu) olmak. Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınacaktır.
Adayların yaşının hesaplanması, gün ve aya bakılmaksızın 2010 yılından adayın doğum yılı çıkarılmak suretiyle yapılır. Bu husus sınavlar ve kayıt – kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.
b) Tablo-1’de yer alan yaş-boy-kilo standartları içerisinde yer almak. (Ağırlık, şortlu vücut ağırlığıdır.Boy, çıplak ayakla ölçülür.)
2.1.4 Öğrenim Durumu ile İlgili Koşullar
a) Tablo-2’de kaynak olarak belirtilen, en az lise ve dengi (devam mecburiyeti olan) okullardan mezun olmak veya en geç 2010 yılı Haziran döneminde mezun olabilecek durumda olmak,
b) Daha önceden askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkmamış veya çıkarılmamış, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,
c) Önlisans/lisans düzeyinde öğrenim gören veya mezun olmuş adaylar; Tablo-2’de yer alan kaynak lise ve dengi (devam mecburiyeti olan) okullardan mezun olmak koşulu ile Uzman Jandarma Okulu Giriş Sınavına başvuruda bulunabilirler. Bu adayların da (b) maddesinde belirtilen koşulları taşımaları gerekir.
Yukarıdaki koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilenler, sınavı kazanmış olsalar bile bu durumdan doğabilecek hiçbir haktan yararlandırılmazlar.
DİKKAT! Jandarma Genel Komutanlığı; başvuruların başlamasından, sınavların yapılması ve Uzman Jandarma Okulundaki eğitim-öğretimin sona ermesine kadar geçen süre içerisinde; giriş koşulları 1. ve 2. aşama sınavlarının şekli, tarihleri, uygulanması, değerlendirilmesi, okulun süresi ve eğitim-öğretim programları üzerinde istediği değişiklikleri önceden haber vermek kaydıyla yapabilir.

Başvuru Kılavuzu (08.02.2010)

Aday Bilgi Formu

Başvuru İşleminde Adayların İzleyeceği Yol

Başvuru Merkezleri

Memurlar.Net--
Alemin Portalı
Tüm Alem Burada
http://aleminportali.com
------------------------------------------
İlan Grubu
http://groups.google.com.tr/group/ilangrubu/subscribe?hl=tr

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar

Blog Widget by LinkWithin

İslam İlmihali