25 Haziran 2010

Duble yollara yeni hız sınırı

http://2.bp.blogspot.com/_JJOT8MF8bl8/SznvK5W7ROI/AAAAAAAAACw/l0oVgLJFxy4/s400/Duble+Yol.jpg

TBMM'de Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının 2. bölümünde eklenen 11 madde kabul edildi.

Bölünmüş yollarda hız sınırı 110 km olarak belirlendi. Hız sınırı, çift yönlü karayollarında 90 km, otoyollarda ise 120 km olarak uygulanmaya devam edecek.

AK Parti milletvektillerinin verdiği önergenin kabul edilmesiyle, ''devlet ormanları içinde maden aranması ve işletilmesi ile madencilik faaliyeti için zorunlu; tesis, yol, enerji, su, haberleşme ve altyapı tesislerine, ruhsat süresini geçmemek üzere Çevre ve Orman Bakanlığınca izin verilmesi'' hükmü tasarıdan çıkarıldı.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin; baraj, gölet, liman ve yol gibi yapılarda dolgu amaçlı kullanacağı her türlü yapı hammaddesi üretimi için yapacağı madencilik faaliyetleri ile zorunlu tesislerinden bedel alınmayacağına ilişkin düzenlemeden de vazgeçildi.

Tasarının bugün kabul edilen maddelerine göre; savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su, atık su, petrol, doğalgaz, altyapı, katı atık bertaraf tesisleri, baraj, gölet, sokak hayvanları barınağı ve mezarlıklar ile devlete ait sağlık, eğitim ve spor tesislerinin devlet ormanları üzerinde bulunmasında kamu yararı olması halinde, bedeli karşılığında Çevre ve Orman Bakanlığınca izin verilebilecek.

Turizm izinleri dışındaki izinlere konu tesislerin, izin sahibince 3. kişilere kiralanması halinde, orman sayılan alana ilişkin kira bedelinin yüzde 50'si Orman Genel Müdürlüğü özel bütçe hesabına izin sahibi tarafından yatırılacak.

8 Kasım 2003 tarihinden önce verilen turizm ve diğer izinlerin kesin izin hakları devam edecek. İzinli saha içinde kalmak kaydıyla mevcut tesislere tadilat, kapasite, tür ve sınıf değişikliği izni verilebilecek. Çevre ve Orman Bakanlığınca verilen tadilat, kapasite, tür ve sınıf değişikliği izinleri dahil olmak üzere, daha önce turizm amaçlı tesisler için verilen izinler ile diğer izinler, talep halinde irtifak hakkına dönüştürülebilecek.

DUBLE YOLLARA YENİ HIZ SINIRI

Bölünmüş yollarda hız sınırı 110 km olarak belirlendi. Hız sınırı, çift yönlü karayollarında 90 km, otoyollarda ise 120 km olarak uygulanmaya devam edecek.

Trafik cezalarına ilişkin tutanaklar elektronik ortamda da üretilip, düzenlenebilecek. Bunun uygulanmasına ilişkin esasları İçişleri ve Maliye Bakanlıkları müşterek belirleyecek.

TASARIYA EKLENEN YENİ MADDELER

Tasarıya önergelerle eklenen yeni maddelere göre, Bakanlar Kurulunca yapımına karar verilen ve yapımı tamamlanan şehir içi raylı ulaştırma sistemleri ile metrolar, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşları dışında bir kuruluşa, mülkiyetinin maliyet bedeli üzerinden devri, Hazine müsteşarlığının görüşü alınarak düzenlenecek protokoller ile gerçekleştirilebilecek.

Devralan kuruluş, merkezi yönetim bütçesinden karşılanan proje maliyetlerinin ifa edildiği tarihe kadar tüm brüt gelirlerini, Hazine Müsteşarlığınca belirlenen hesaba aktaracak. Bu hasılatın protokol ile tespit edilen oranı esas alınarak belirlenen tutarı, hesabın bulunduğu banka tarafından Hazine Müsteşarlığı hesabına aktarılacak. Söz konusu oranı belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Devralan kuruluşun belediyeye bağlı idaresinin veya belediyenin, sermayesinin yüzde 50'sinden fazlasına sahip olduğu şirket olması ve herhangi bir sebeple faaliyetlerini sonlandırması halinde, bu madde kapsamında ilgili kuruluş tarafından yerine getirilmesi gereken tüm yükümlülükler, ilgili belediye tarafından üstlenilmiş sayılacak.

Böylece, bazı belediyeler tarafından yapımına başlanan ancak bitirilemeyen metro ve benzeri raylı sistemlerin yapımının Ulaştırma Bakanlığınca tamamlanması amaçlanıyor.

SÜRÜCÜ BİLGİLERİ ELEKTRONİK SİSTEMDE

Sürücülere ait bilgiler ile araçlarda meydana gelebilecek teknik veya hukuki değişiklikler; haciz, rehin, ihtiyati tedbir, belge iptali gibi kısıtlayıcı şerhlerin işlenilmesi ve kaldırılması işlemleri elektronik sistemle yapılabilecek.

Sürücü belgesi ve tescil işlemlerine ilişkin bilgiler, Emniyet Genel Müdürlüğünce ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından elektronik sistemle temin edilebilecek.

YOLCU VE YÜK TAŞIMACILIĞINDAKİ CEZALAR

Yolcu ve yük taşımacılığı ile ilgili cezalar da yeniden düzenlendi. Buna göre, taşıma sınırı üzerinde yolcu alanlara, taşıdığı fazla yolcu başına 60 lira; trafik güvenliğini tehlikeye sokacak tarzda yükleme yapanlara, araçtaki yükü, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yükleyenlere, eşyaları araçta sivri çıkıntılar oluşturacak şekilde yükleyenlere, sürücünün görüşüne engel olacak, aracın sürme güvenliğini bozacak, trafik işaretlerini örtecek şekilde yükleme yapanlara, çeken ve çekilen araçlarla ilgili şartları ve tedbirleri yerine getirmeden araçları çekenlere 125 TL ceza uygulanacak.

Tehlikeli ve zararlı maddeleri izin almadan taşıyanlara, taşınması özel izne bağlı olan eşyayı izin almadan yükleyen ve taşıyanlara 250 TL, yükleri azami dingil ağırlıkları aşılacak şekilde yükleyenlere, gabari dışı yük yükleyenlere, taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirenlere 500 TL, gabari dışı yük gönderenlere 1000 TL ceza verilecek.

Sorumluluk ve giderleri araç işletenine ait olmak üzere fazla yolcular, en yakın yerleşim birimlerinde indirilecek; ayrıca tehlikeli ve zararlı maddelerle, taşınması özel izne bağlı olan eşyayı taşıyan araçlar, gerekli izinler alınıncaya kadar trafikten men edilecek.

Azami yük ağırlığının üzerinde yük taşıyan araçlara verilecek ceza, fazla yükün ağırlığına göre artırılacak. Buna göre, bu yüklerin yüzde 10 ile yüzde 25 arasında fazlasını taşıyanlara 500 liradan 3 bin liraya kadar ceza verilecek.

Ağırlık ve boyut kontrol merkezlerinde, işaret, ışık, ses veya görevlilerin ''dur'' ikazına rağmen, tartı ve ölçü kontrolüne girmeden yola devam eden araçlara 1000 lira ceza uygulanacak. Azami yük ağırlığını yüzde 20'den fazla aşan araçların yola devam etmesine izin verilmeyecek.

Milletlerarası taşımacılık yapan yabancı plakalı araçlar para cezalarını ödememeleri durumunda yola çıkarılmayacak.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME

Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğünde çalışan sözleşmeli personele, Bakanlık döner sermaye gelirlerinden, en yüksek devlet memur aylığının ek gösterge dahil yüzde 200'ünü geçmemek üzere kadro unvanı, görev ve sorumluluğu, çalışma şartları dikkate alınarak ek ödeme yapılacak.

Büyükşehir belediyelerinin, bu düzenlemenin yürürlük tarihi itibariyle yapımı devam eden şehir içi raylı ulaşım sistemleri ve metro projeleri Bakanlıkça devir alınacak. Devir işlemleri protokoller ile yapılacak.

''ÖNERGE ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PATENTLİ''

Yeni ihdas edilen maddeler üzerinde söz alan CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Genel Kurula, gece yarılarında gelen önergelerin genellikle ''Ankara Büyükşehir Belediyesi patentli'' olduğunu söyledi.

Hamzaçebi, tasarıya eklenen bir maddeyle, Bakanlar Kurulunun istemesi halinde, Büyükşehirlerin ve diğer kentlerin şehir içi ulaşım sistemleri ile metro ve raylı ulaşım sistemlerini Hükümetin yapabileceğini ifade etti.

Bunun yapılmasında bir sakınca olmadığını belirten Hamzaçebi, ''Ama Sayın Başbakan'a, Sayın Bakan'a sormak gerekiyor; siz, belediyeleri kendi partinizden olmayan kentlere eşit mi davranıyorsunuz? Gece yarısı buraya bir önerge getirerek, 'Ankara Büyükşehir Belediyesine bir şey yapayım' derken, bugüne kadar sizin partinizden olmaması nedeniyle dışladığınız, projelerini gerçekleştirmediğiniz belediyeler için ne söyleyeceksiniz? Partizanlık anlayışı ile getirilen önergedir bu'' diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Hazine'ye olan borçlarını ödeyip ödemediğini soran Hamzaçebi, ayrıca bu belediyeye verilen paraların hizmet olarak geri dönmediğini öne sürdü.

Akif Hamzaçebi, tasarının görüşmelerinde son anda önemli düzenlemeler yapıldığını ancak bu yapılırken muhalefetin fikrinin alınmadığını söyledi.

TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, tasarının 36. maddesinin kabul edilmesinin ardından, birleşimi saat 14.00'de toplanmak üzere kapattı.

--
Tarım ve Kırsal Kalkınma Hibe Projeleri
www.tarimprojeleri.com

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar

Blog Widget by LinkWithin

İslam İlmihali