02 Nisan 2010

Hasat Değerlendirme Toplantı Sonuç Raporu

22-26 ŞUBAT 2010 TARİHLERİ ARASINDA ANTALYA’ DA YAPILAN “HASAT DEĞERLENDİRME TOPLANTISI” SONUÇ RAPORU:

KONU: Tarım İş Makineleri – (Biçerdöver-Pamuk Hasat Makinesi vb.) İthalatı, İmalatı ve İhracatında Karşılaşılan Sorunlar

SORUN (A) Tarım iş makinelerinin ikinci el ithalatı sorun yaratmaktadır. Bu sorunlardan başlıcaları;


1.                  Muhtemel yerli yatırımları olumsuz etkilemektedir.

Ülkemizde yerli teknolojinin geldiği nokta göz önüne alındığında bahse konu makinelerin yurt içinde imalatları mümkündür. Ancak, ikinci el makinelerin ithalatının serbest olması bu konuda imalat yapmak isteyen firmalarımızı olumsuz etkilemekte, dolayısıyla yeni yatırımların sağlayacağı istihdam olanakları ortadan kalkmaktadır.

2.                  Türkiye tarımına uygun olmayan makineler ithal edilebilmektedir.

Değişik ülkelerden ithal edilen özellikle ikinci el pamuk hasat makinelerinde uygun olmayan sıra arası mesafe nedeniyle bütün tarım sistemini olumsuz etkileyecek durumlarla karşı karşıya kalınmaktadır.

Makinelerin şasi etiketleri değiştirilerek kaçak kullanılabilmektedir.

Ülkemiz transit ülke olarak kullanılırken ülkemizde hurda durumundaki biçerdöverlere ait şasi etiketleri yurt dışındaki kullanılabilir ikinci el biçerdöverler üzerine iliştirilmektedir. Bu yolla bu biçerdöverler ülkemize kontrolsüz sokulabilmektedir.

3.                  Garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik şartı aranmamaktadır.

Distribütörler aracılığı ile getirilen makinelerde en az 2 yıl garanti ve 10 yıl satış sonrası hizmet yeterlilik şartı aranmakta iken ikinci el getirilen makinelerde her iki şartın da aranması mümkün olmamakta çiftçi mağdur olmaktadır.

4.                  Gümrüklerdeki yaş tespiti net olarak yapılamamaktadır.

Gümrüklere sunulan belgelerde makine yapım yılı değiştirilebilmekte makine olduğu yaştan daha yeni gösterilebilmektedir. Bu durumun gümrüklerde tespiti net olarak yapılamamaktadır.

5.                  Ekonomik ve mekanik ömrünü tamamlamış makineler ülkemize girmektedir.

Literatüre göre ekonomik ömür için bilinen toplam yığılmalı kullanım süresinin (yaklaşık 3000 saat) üzerinde veya civarında çalışmış olan makineler ülkemize girmekte buna bağlı olarak makinelerin ekonomik olarak işletilmesi ve hedeflenen ürün kaybı değerlerine ulaşılması mümkün görülmemektedir.

 ÇÖZÜM ÖNERİSİ (A)

Kesinlikle ikinci el tarım makinesi ithalatı engellenmelidir.

SORUN (B) Tarım iş makinelerinde CE işaretlemesinin olmaması imalat ve ihracatında sorun yaratmaktadır. Bu sorunlardan başlıcaları;

1.                  Makineler 2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği gereğince CE işareti taşmak zorundadır.

2.                  Avrupa Birliğine bağlı ülkeler CE işareti taşımayan makineleri birlik bölgesine sokmamaktadırlar.

3.                  Tasarım aşamasında makinelerde CE’ye yönelik yapılmayan çalışmaların sonradan CE ve 2006/42AT Makine Emniyet Yönetmeliğine uygun hale getirilmesinde çok büyük zorluklar yaşanmaktadır.

4.                  Desteklemelerde yurt dışından ithal edilen makinelerde CE işareti aranırken yurt içinde imalatı yapılan makinelerde aranmaması, son kullanıcı çiftçilerimiz için güvenlik zaafı oluşturması sebebiyle tezat oluşturmaktadır.

 ÇÖZÜM ÖNERİSİ (B)


Bakanlığımızın 2000/37 sayılı “Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ” inin, deneylere getirilen aracın CE işaretli olmasını sağlayacak şekilde revize edilmesi.

KONU : Tarım İş Makineleri Test İşlemlerinde Karşılaşılan Sorunlar1. Biçerdöverler için, Bakanlıkça yetkilendirilmiş deney kuruluşlarınca uygulanmakta olan deney ilke ve metotları ile halen uygulanmakta olan TSE standardının ihtiyaca cevap verememesi,

2. Pamuk hasat makinesi için TSE standardının bulunmaması.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ


1. Biçerdöver için mevcut standardın eksikliklerini giderecek ve AB normlarına uygunluk açısından ele alacak revizyon çalışmalarının başlatılması için TSE nezdinde girişimde bulunulması.

2. Pamuk hasat makinesi ile ilgili standartların oluşturulması için TSE nezdinde girişimde bulunulması.

KONU: 1. Tarım İş Makinelerinin Kayıt ve Tescil İşlemlerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri:

SORUNLAR


1.                  Bakanlığımızca yürütülen biçerdöverle hasatta tane kaybı kontrol çalışmalarında biçerdöverlerin büyük bir çoğunluğunun tescil işlemlerinin yapılmamış olması ve herhangi bir şekilde fenni muayeneden (hasata uygunluk kontrolünden) geçirilmemiş olması kontrol çalışmalarının etkinliğini azaltmaktadır.

2.                  Hâlihazırda 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tarım iş makinelerinin (biçerdöver-pamuk hasat vb.) tescil ve muayenelerinde Türkiye Ziraat Odaları Birliği(TZOB)  yetkili olmasına rağmen, TZOB’ liğinin bu işlerle ilgili yeterli altyapısı ve çalışmasının bulunmadığı anlaşılmaktadır.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

1.                  Bu nedenle; 2918 Sayılı K.T.Kanununda  gerekli yetki değişikliğinin yapılarak tescil işlemlerinin Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne verilmesinin, ayrıca, hasat uygunluk belgesinin TZOB tarafından  düzenlenmesinin (bu işin Tarım Makineleri konusunda uzmanlarınca yapılması) uygun olacağı düşünülmektedir.

2.                  Ancak bu değişiklikler gerçekleşinceye kadar 2010 yılı biçerdöver kontrolü talimatına tescil belgesi ve plakası bulunmayan biçerdöverlere cezai işlem uygulanmasına dair maddenin eklenmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

KONU : 2. Diğer Çiftçi Kurslarının (Arıcılık, Örtüaltı sebze, Mantar yetiştiriciliği vb.) Etkinliğinin ve Verimliliğinin Artırılması İçin Yapılacak Çalışmaların Belirlenmesi

SORUNLAR


1.                  Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünün 08.01.2010 tarih, B.12.0.TDG.0.15.01.04-168-185 sayı ve “Çiftçi Kurslarının Açılması” konulu yazısı ekindeki,  “Tarım iş makineleri sertifikası kursları ve diğer tarımsal amaçlı çiftçi kurslarının açılması konulu Genel Müdürlük Olurunun 3.maddesinin son paragrafında” kurslarda öğretici-eğitici olarak ders vereceği alanda öğretici-eğitici belgesi bulunan teknik elemanların görevlendirilmesi” ibaresi yer almaktadır.             
            Milli Eğitim Bakanlığının Şubat 2001 tarihinde yayınlanan kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, vakıflar, dernekler ve meslek odaları tarafından Millî Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetiminde ücretsiz olarak açılacak yaygın eğitim amaçlı kurslarla ilgili yönergesinin 23. maddesinde Öğreticilerde Aranacak Koşullarda Kurslarda görevlendirilecek öğretmenlerin, kurs vereceği alanda üniversite veya yüksek okul mezunu olmaları, uzmanların, alanlarında yüksek lisans, doktora veya daha üst düzeyde eğitim aldıklarını veya uzman olduklarını belgelendirmeleri yeterli görülmektedir.
            Başbakanlığın 04 Temmuz 2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan genelgesinde yer alan kamu veya özel kuruluşlar tarafından düzenlenecek olan hizmet içi eğitim dışındaki tüm eğitim etkinliklerinde Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği halinde hareket edilecek, personel istihdamı ile ilgili şartlar belirlenirken adaylardan talep edilecek sertifikaların mutlaka Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı olması istenerek, gözetim ve denetim görevinin yerine getirilmesinde anılan Bakanlığa yardımcı olunacaktır, ifadeleri çelişmektedir.      
            İl Müdürlüklerinde yeterli sayıda eğitici-öğretici belgeli eleman bulunmamaktadır. 
Bu durum 2010 yılında İl Müdürlüklerince açılacak olan çiftçi kursları açısından eğitici öğretici yönü  ile ilgili ciddi sorunlara yol açacaktır.

2.                  İl Tarım Müdürlükleri bünyesinde çiftçi kurslarının düzenlenebileceği uygun derslik ve sosyal ihtiyaçların karşılanacağı ortam ve eğitim materyali yeterli seviyede değildir. 

3.                  İllerde Tarım İl Müdürlüklerince çiftçi kurslarının açılmasına, ancak açılacak çiftçi kurslarının Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı kurs programlarının bulunması durumunda, İl Milli Eğitim İl Müdürlüklerince, gerekli izin verilmektedir.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

1.                  -İl Müdürlüklerince açılacak olan çiftçi kursları açısından eğitici öğretici yönü  ile ilgili ciddi sorunlara yol açmaması için gerekli alt yapının oluşturulmasından sonra uygulamaya geçilmesinin yerinde olacağı,
-Mevzuat çerçevesinde açılacak kurslarda eğitici ihtiyacının giderilmesi için eğitici-öğretici belgeli personel yetiştirilmesi konusunda eğitim programlarının düzenlenmesi,       
-Belgeli eğitici-öğreticiye çok fazla ihtiyaç olacağı düşünüldüğünde, eğitici-öğretici kurslarının eğitim merkezlerinin yanı sıra  alt yapısı yeterli olan İl Müdürlüklerince ve Araştırma Enstitüsü Müdürlerince de  açılması için  yetki verilmesi,       
-Bakanlığımız bünyesinde görev yapan teknik elemanlardan  kurs vereceği alanda üniversite ve yüksek okul mezunu olduklarını belgelemeleri veya mezun olduğu bölümü dışında kurs vereceği konuda ise en az 3 yıl çalıştığını belgelendirenlerden,”Pedagojik Formasyon” veya “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Eğitimi” ne katılmış olanların, ayrıca ek bir eğitime tabi tutulmadan eğitici-öğretici belgesi verilmesi uygun olacaktır.

2.                  Açılacak kursların ve diğer eğitim çalışmalarının verimli olabilmesi için  bu eksikliklerin  giderilmesi,

3.                  Tarım İl Müdürlüklerince açılan kurslar meslek edindirmenin yanı sıra çiftçilerin becerilerini geliştirmelerine yönelik kurslar olup, bu kurslar meslek edindirme kurslarına göre farklılık arz etmektedir. Bakanlıkça Çiftçi Eğitim ve Yayım Şube Müdürlüklerindeki konu uzmanlarından oluşturulan komisyonlarca bu kurslarla ilgili program içeriklerinin güncellenerek modül sistemine eklenmesi,

KONU : Hizmetiçi Eğitim Kurslarının Planlanması, Programlanması ve Düzenlenmesinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

SORUNLAR:

 
1.Daha önce kursa katılması planlanan elamanların kurslara iştirak etmemesi.

2.Teknik personelin ödenek yetersizliği nedeni ile kurslara katılamaması.

3. Kurslara konu ile ilgili elamanların görevlendirilmemesi.

4.Bakanlığımızca düzenlenen eğitimlerin tek elden yürütülmemesi.

5.Kurs ve kursiyer veri tabanının oluşturulmamış olması.

6.Eğitim Merkezindeki Eğiticilerin günün şartlarına uygun bilgi ve teknolojileri takip edememeleri(Kendini geliştirme eğitimlerinin-Tekamül Kurslarının Düzenlenmemiş olması)

7.Eğitim Merkezlerine atanacak elamanlarda gerekli bilgi ve beceri kriterlerinin aranmaması.

8.Eğitim Merkezlerinin fiziki şartlarının yeterli olmaması.

9.Hizmetiçi eğitim konularının yeniden gözden geçirilerek, güncellenmemiş olması.

10.Hizmet içi eğitimlerde uygulama eğitiminin yeterli olmaması.

11.Eğitim Merkezlerinde uygulama için yeterli materyal ve makine parkının olmaması.

12.Tarım Makineleri eğitimlerinin ileriye dönük amaç ve hedeflerinin ortaya konulmamış olması ve bu konu ile ilgili belirsizlik.

13.Hizmetiçi Eğitim Programlarının oluşturulması amacıyla, Eğitim Merkezi Müdürlükleri ile Bakanlığın uygulama birimleri arasında işbirliği yapılmaması.

14.Hizmet içi eğitim kurslarının, daha etkin ve verimli olabilmesi için,  üniversiteler ve Araştırma kuruluşları arasında koordinasyon eksikliğinin olması,

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:

1.Eğitim Merkezi Müdürlükleri  tüm kurs planlarını gelecek personel sayısına göre hazırladıklarından yeterli katılım sağlanamadığında kursu iptal etmek zorunda kalabilmektedirler. Buda kamu kaynaklarının gereksiz harcanmasına neden olmakta ve o kursa gerçekten katılacak personelin katılımını engellemektedir.  Eğitime personel gönderecek tüm birimlerin daha gerçekçi taahhütte bulunması ve gerçekten çok zaruri bir sebep olmadıkça beyan ettikleri personeli göndermeleri  konusunda daha duyarlı davranmaları gerekmektedir.

2.Kursa katılımların daha etkin ve verimli olması için yeterli ödeneğin zamanında bütçeye konulması.

3.İhtiyaç duyulan konularda hizmet içi eğitimlere elaman gönderilmesi.

4.Bakanlığımız  birimlerince düzenlenen Hizmet içi eğitimlerde gerekli koordinasyonun tek elden sağlanması.

5.Tüm Hizmet içi eğitimlerde kursiyerlerin hangi kurslara katıldığı ile ilgili veritabanının oluşturulması.

6.Hizmet içi eğitimlerde görev alan tüm eğiticilerin bilgi ve birikimlerini artırmak, yeni gelişmeler hakkında  daha  donanımlı olmalarını temin  için Eğiticilerin Eğitimlerinin mümkünse yurt içinde mümkün değilse yurt dışında sağlanması.

7.Eğitim Merkezlerine kurum ihtiyaçları dikkate alınarak personel atamasının yapılması.

8.Eğitim Merkezleri ile İl Müdürlüklerinin fiziki eğitim  imkanlarının iyileştirilmesi,

9.Hizmet içi eğitimlerinin içerik ve konu başlığı olarak güncellenmesi .

10.Hizmet içi eğitimlerde uygulama eğitimlerine daha fazla ağırlık verilmesi.

11.Eğitim Merkezlerinin alet ve makine parklarının modernize edilmesi ve günümüz şartlarına uydurulması.

12.Tarım makineleri eğitimlerinin planlanmasında ileriye yönelik hedeflerin ortaya konulması.

13.Eğitim Merkezi Müdürlükleri ile Bakanlığımız İlgili birimleri arasında koordinasyonun sağlanması

14.Hizmet içi eğitimler planlanırken Bakanlığımızın ilgili  birimleriyle ilgili kurum ve kuruluşlar arasında  koordinasyonun sağlanması.

KONU: Hasat Makineleri (Biçerdöver,Pamuk Toplama,Bezelye,Mercimek,Pancar vb.) Kontrol Hizmetleri ve Yetiştirme Kurslarında Öne Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

SORUNLAR:
 
1.                  Tüm illerimizde yeterli sayıda Denetçinin ( Kontrolör ) mevcut olmaması.

2.                  Bazı illerimizde bu eğitimi verecek yeterli sayıda eğitici ve eğitim yapılacak dershane,  materyal ve biçerdöver yetersizliği.

3.                  İllerdeki Makine bölümü mezunlarının kendi konuları ile ilgili birimlerde çalıştırılmamaları.

4.                  İl ve İlçe Müdürcüklerinde, kontrol hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için yeterli sayıda araç bulunmaması.

5.                  TARGEL personelinden bölgeleri dışında yeterince istifade edilememesi.

6.                  Kontrolörlerin görevlerini yaptıkları sırada emniyetlerinin sağlanamaması.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:


1.                  Hasat dönemlerinde hedeflenen dane kayıp oranlarına ulaşılabilmesi için yeterli sayıda kontrolör görevlendirilmesi.

2.                  Kontrolör eğitimlerinin yeterli imkana sahip İl Müdürlüklerinde ve Eğitim Merkezlerinde yapılması.

3.                  Tarım Makineleri bölümü mezunlarının kendi konuları ile ilgili birimlerde çalıştırılmaları.

4.                  Hasat mevsiminde Bakanlığımızca yeterli sayıda araç ve eleman görevlendirilmesi (araç kiralama vb.)

5.                  TARGEL personelinden kontrol hizmetlerinde de yararlanma imkanlarının sağlanması.

6.                  Kontrolörlerin görevlerini yaptıkları sırada emniyetlerinin sağlanması.

KONU: Tarım Makineleri ile Ürün Hasadında Dane Ürün Hasarlarını en aza İndirilmesi Kontrol Hizmetlerinin Etkinliğinin ve Verimliliğinin Artırılması

 1. Yeni Biçerdöver Alımlarının Desteklenmesi-Biçerdöverlere Bağlanabilecek Ek Parça ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Kontrol Hizmetlerinin Proje Kapsamında Yürütülmesi


1.1. Ayçiçeği hasat başlığı, kanola hasat başlığı gibi, biçerdövere bağlanan parçaların, Kırsal Kalkınma Yatırım Projelerinin Desteklenmesi kapsamı içerisine alınması ve Mısır hasat başlığının desteklenmesine devam edilmesi,

1.2. 20 yaş ve üzeri Biçerdöverlerde hurda indirimi   uygulanması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılarak biçerdöver parkının yenilenmesinin teşvik edilmesi,

1.3. Biçerdöver satın alımlarının KKYDP kapsamına alınması (destekleme oranının %20-25 oranında belirlenmesi) ve her yıl belirli sayıda biçerdöver alımının desteklenmesi,

1.4. Biçerdöver desteklemelerinde gerçek veya tüzel kişi alımlarındaki destekleme oranının tüzel kişilikler lehine uygulanması,

1.5. Yeni Biçerdöver alımında kullanılacak kredi faiz oranının düşük tutulması ve ödeme planının  uygun şekilde düzenlenmesi (Sulama sistemlerinde uygulanan destekleme örneğinde olduğu gibi).

2. Kontrol Hizmetlerinin Proje Kapsamında Yürütülmesi, Kontroller için İllere Ödenek Gönderilmesi

2.1.Biçerdöver Hasat Kontrollerinin, Bakanlığımızca uygulama talimatı yerine hizmet ile ilgili çıkarılacak yasal düzenlemelerle (genelge, yönetmelik) takip edilmesi,

2.2.Hasat kontrol hizmetlerinin  kesintisiz olarak yapılabilmesi için araç ve personel görevlendirilmesinin sağlanması ve buna öncelik verilmesi,

2.3.Hasatta görevli kontrolörlerin hasat süresince başka işlerde görevlendirilmemesi,

2.4.Kontrol hizmetlerinde görevli personelin, kontrol hizmeti süresince özlük haklarında iyileştirme yapılması, fiili hizmetlerin tekrar uygulamaya konularak biçerdöver kontrol hizmetlerinin bu kapsamda değerlendirilmesi ve il merkezinden ilçelere teknik eleman görevlendirilmelerinde il müdürlüklerine ödenek gönderilmesi.

3. Kontrollerde Uygulanacak Mevzuat Değişiklikleri

3.1.Kontrollerle ilgili mevcut talimatın uygulamada karşılaşılan sorunlara cevap verebilecek şekilde düzenlenmesi,

3.2.Mevcut biçerdöverlerin çoğunluğunun  tescilinin bulunmaması nedeniyle Biçerdöver İzleme defterinin kaldırılması,

3.3.Mevzuatın eklerindeki hasat bilgi formunun denetim formu haline dönüştürülerek Valilik Tebliğine uygun hale getirilmesi,

3.4.Kabahatler Kanununa göre uygulanan cezaların caydırıcı hale getirilmesi ve saatlik-günlük hasattan men işleminin tekrar mevzuata alınmasının sağlanması,

3.5.Hasat yapacak biçerdöverlerin hasat yapacakları İl ve İlçe Müdürlüklerinden hasat izin belgesi almalarının mevzuata eklenmesi,

3.6.Biçerdöver iş kazalarında yapılacak olan bilirkişilik gibi hukuksal işlemler ile ilgili Bakanlıkça açıklayıcı doküman hazırlanması, eğitim verilmesi,

3.7.Hasattan önce mutlaka hasat sözleşmesinin  kanunla düzenlenerek yapılması ve sözleşmelerin kontrolörlerce denetimler sırasında değerlendirilmesi.

4. Çiftçi Malları Koruma Kanununda Yapılabilecek Değişiklikler


4.1. Yürürlükteki Çiftçi Malları Koruma Kanunu ihtiyaca cevap vermediğinden  güncellenmesi için çalışmaların yapılması.

5. Tarım Makineleri İle Ürün Hasadında Tane Kayıplarının ve Ürün Hasarlarının Önlenmesi İle İlgili Yayım Çalışmaları

5.1. Hasat dönemi öncesinde Biçerdöver ayarlarının tane kayıpları ve ürün hasarlarının verime etkisi konusunda Bakanlıkça hazırlanan eğitici programların basın-yayın aracılığıyla ilgililere duyurulması,

5.2. Kamuoyunda Biçerdöverle hasatta tane kayıplarının önemini anlatabilmek amacıyla ulusal basın aracılığıyla kampanyalar düzenlenmesi.

6. Cezai işlemlerde Kabahatler Kanununun uygulanması ( 32.maddesi ve kimlik ve adres tespiti)

6.1.Biçerdöver hasat kontrollerinde tespit edilen cezai durumların Kabahatler Kanunu kapsamından çıkarılarak özel bir kanunla yeniden düzenlenmesi

7. Öneriler


7.1. Traktörün İş makinesi kapsamına alınması için gerekli düzenlemelerin yapılarak traktör ve biçerdöver sürücü belgelerinin Milli Eğitim Bakanlığının yetkilendirdiği ve gerekli alt yapıya sahip kurumlarca verilmesinin sağlanması ,

7.2. Traktör ve Biçerdöver Kurslarının açılması ve uygulanmasında Milli Eğitim Bakanlığı ile gerekli protokoller yapılıp, Bakanlığımızca uygulama talimatı hazırlanarak, birlikteliğin sağlanması.

7.3. KKYDP kapsamında desteklenecek makine ve ekipmanların fizibilite çalışmasının yapılarak belirlenmesi,

7.4. Ülkenin biçerdöver ihtiyacının belirlenerek desteklenecek  biçerdöver alımlarının planlanması,

7.5. Müteahhitlik sisteminin gerçek kişilerden tüzel kişiliklere (birlik,dernek,oda, şirket vs.)  dönüştürülmesi ve bu kuruluşlara destek verilmesi,

7.6.Yerli biçerdöver imalatının desteklenmesi

7.7 Dane kaybının önlenmesinde uzaktan algılama ve sensörlerin kullanılması, değerlerin kayıt edilmesi.

KONU: 2010 Yılı Biçerdöverle Ürün Hasadında Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Talimatı Üzerinde Yapılması Düşünülen Değişiklik Önerileri


1.                  Biçerdöver İzleme Defteri uygulamasının tescil işlemleri tamamlanmadığından dolayı kaldırılması önerilmektedir.

2.                  Hasat biçim ücretinin Valilik Tebliğinde yer almaması önerilmektedir.

3.                  Hasat Bilgi Formunun gerekli değişiklikler yapılarak “Hasat Denetim Formu”na dönüştürülmesi önerilmektedir.

4.                  İl Hasat Planlama Grubunun talimattan çıkarılması önerilmektedir.

5.                  Valilik Tebliğinde kesilecek cezalar;

            a) Dane ve sap kayıplarından dolayı,

            b) Belgesiz biçerdöver kullanmaktan dolayı,

            c) Yangın söndürücü cihazın olmamasından dolayı,

            d) Kimliğini bildirmemeden dolayı Kabahatler Kanununa göre işlem yapılması önerilmektedir.

6.  Bu cezalar her bir madde için gerekirse ayrı ayrı uygulanır.

7. Kabahatler Kanununa göre kesilen cezaların onayının ilçelerde Kaymakamlık tarafından onaylanabilmesinin sağlanması önerilmektedir.

--
İlan Grubu
http://groups.google.com.tr/group/ilangrubu/subscribe?hl=tr

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar

Blog Widget by LinkWithin

İslam İlmihali