28 Nisan 2010

Afyonkarahisar Sülümenli Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

AFYONKARAHİSAR İLİ SÜLÜMENLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasının şartlarını ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15. maddesinde İtfaiye Eri Kadrolarına ilk defa atanma şartlarına göre aşağıdaki şartları taşımak koşulu ile itfaiye Eri kadrolarına alım yapılacaktır.

A. ATAMA YAPILACAK KADROLAR:

S.NO DERECESİ ÜNVANI ADET CİNSİYET TABAN PUAN TAHSİLİ
1 10 İtfaiye Eri 1 E/K 60 Lise veya Dengi Okul
2 10 İtfaiye Eri 1 E/K 52 Ön Lisans Mezunu

B . BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1) Türk vatandaşı olmak.

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasını yada affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini saklama veya Kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4) Sınav Tarihi olan 02/05/2010 tarihi İtibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak,

5) Askerlikle ilişiği olmadığına dair veya tecilli olduğuna dair beyan,

6) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, bayanlarda en az 1,60 metre boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak,(Boy ve Kilo tespitleri Sağlık Ocağı tarafından yapılarak onaylanacaktır .)

7) Sağlık açısından Kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla İtfaiye Teşkilatının Çalışma şartlarına uygun olmak.

8) Adayların 2008 yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına (KPSS) sınavına girmiş olmaları, Lise ve Dengi Okul Mezunları için KPSS P94 Ön Lisans Mezunları için KPSS P93 Puan türünden sınav komisyonunun belirlemiş olduğu taban puanı ve üzerinde KPSS puanı almaları şarttır.

9) KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 3 katı oranında aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılacak olan adaylarının listesi, Belediyemiz ilan tahtasında yayınlanacaktır.

10) Alınacak olan kadro için yukarıdaki kadro karşılığındaki öğrenimlerden sınav tarihi itibariyle mezun olmak.

11) Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak.

12) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak,

13) Tercih edilecek kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

C . BAŞVURU YERİ, TARİH VE SAATİ:

1) Adaylar 30/04/2010 tarihine kadar, saat 09.00 ile saat 16.00 arası istenilen belgelerle birlikte Sülümenli Belediye Başkanlığı Yazı İşl. Müdürlüğü, Sülümenli Kasabası AFYONKARAHİSAR adresine şahsen başvuracaklardır.

2) Sınava katılabilme şartlarını taşıyan adaylara Yazı İşleri Servisince sınav giriş belgesi (aday kimlik kartı) verilecektir. İdaremiz, başvuru yapan adayları KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının üç katı oranında adayı sınava çağıracaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Posta ve Internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

D . BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Sülümenli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacak başvuru formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.

1) 2008- KPSS sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli sureti,

2) T.C. Kimlik numarası mevcut Nüfus Cüzdanı aslı veya noter tasdikli sureti,

3) Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet renkli 4,5 x 6 boyutunda vesikalık fotoğraf, (Fotoğrafın 1 tanesi Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

4) Diploma veya çıkış belgesi aslı veya Noter onaylı sureti,

5) Askerliğini yapan Adaylar için askerliğini yaptıklarına dair belgenin veya Tecilli olanların tecil belgeleri aslı veya noter tasdikli sureti,

6) Cumhuriyet Savcılığı Adli Sicil Belgesi (Son 1 (Bir) ay içinde alınmış.),

7) Boy kilo Tespit formu (Boy ve kilo tespit formunun boşu Belediyemizden temin edilecektir.)

E . SINAV YERİ, ZAMANI ve KONULARI:

Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Sözlü sınav tarihi 02/05/2010 Pazar günü saat:10.00' da Sülümenli Belediye Başkanlığı, Sülümenli Kasabası AFYONKARAHİSAR adresinde Belediye Meclis odasında yapılacaktır.

Sözlü Sınav Konuları;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

d) Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuat,

e) Mesleki bilgi ve becerilerine yönelik sorular ve uygulamalar,

f) Genel Kültür

F . SINAV ŞEKLİ, DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ ve İLANI:

1) Sözlü sınavlar duyurulmuş olan yer ve saatte başlar ve geç gelenler sınava alınmazlar.

2) Sözlü sınav yukarıdaki sınav konuları üzerinde yapılacaktır. Hizmetin gerektirdiği duruma göre sportif dayanıklılık gibi görevin gerektirdiği özellikleri ölçecek uygulamalı sınav şeklinde de yapılacaktır. Bu Durumda adayların yanlarında Eşofman ve spor ayakkabısı da getirmeleri gerekmektedir.

3) Sınava giren adaylar yanlarında sınav giriş belgesi (aday kimlik kartı)ile birlikte resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorunda olup, istendiğinde bunları sınav görevlilerine ibraz etmekle yükümlüdürler. Her aday, sınav giriş belgesi (aday kimlik kartı) kontrol edilmek suretiyle sınava alınır.

4) Sözlü ve dayanıklılık sınavlarından 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması şarttır.

5) Kurum sınav başarı puanı, sözlü ve dayanıklılık testi sınav türünden sonucu esas alınarak belirlenir.

6) İtfaiye Eri Memurluğuna girişe esas teşkil edecek sınav sonucu, sözlü mülakat ve dayanıklılık sınavı notunun aritmetik ortalaması alınmak suretiyle başarı notu belirlenir.

7) Yüksek puandan başlamak üzere kadro sayısı kadar ASİL ve YEDEK aday belirlenir.

8) Sınav sonuçları; başarı sırasına göre kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir. Belediyenin ilan tahtasında ilan edilir ve kazananlara yazılı olarak bildirilir.

9) Ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır.

İlan Olunur.--
Google Kazançları
Google'u Kullanarak Hergün Banka Hesabına Nakit Para Akışı Otomatikleştirelebilir mi?
http://www.xticaret.com/xticaret/?11_1493
---------------------------------
İlan Grubu
http://groups.google.com.tr/group/ilangrubu/subscribe?hl=tr

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar

Blog Widget by LinkWithin

İslam İlmihali